LP/2018/350 II. Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrh na jeho aktualizáciu

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Platforma rodín (Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 15.06.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
k opatreniu 4.7.3 

V súčastnosti MŠVVaŠ poskytlo finančné prostriedky na AU v počte 1737, ale požiadavky boli v počte 5273,6. 
Považujeme toto opatrenie len za čiastočne splnené pretože: 

MŠVVaŠ v rámci vzdelávania AU uskutočnilo iba jednu celoslovenskú konferenciu, ktorú organizoval okresný úrad Žilina. Táto ojedinelá aktivita však nerieši systémovo prípravu a vzdelávanie AU pre prax v rámci väčšej miery individualizovanej podpory pre deti a žiakov so zdravotným postihnutím.
Výzva „V ZŠ úspešnejší“ nerieši systémovo dopyt po AU, ale naopak skončením týchto EU projektov sa školy dostávajú do kolabsu, deti sa často vracajú späť do predškolského zariadenia s odporúčaním odkladu povinnej školskej dochádzky, alebo u vekovo starších žiakov odporúčajú preradenie do špeciálnych škôl, resp. odchádzajú do núteneného domáceho vzdelávania.
Zabezpečiť väčšiu podporu individualizovanej podpory vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím nedokážu zabezpečiť ani špeciálne školy. Kde chýbajú rovnako základné ľudské zdroje, t.j. asistent učiteľa, špeciálny a liečebný pedagóg a ďalší odborní zamestnanci, čoho dôsledkom, je taktiež časté nútené domáce vzdelávanie.
I napriek pokusom Komisára pre osoby so ZP osloviť MPSVR SR, MŠVVŠ SR a MZ SR k legislatívnej zmene vedúcej k rozšíreniu rozsahu asistencie pri všetkých úkonoch, ktoré žiaci s ťažkým zdravotným postihnutím potrebujú zabezpečiť počas pobytu v škole a školskom zariadení, kde dokonca informuje o predrokovaní legislatívneho zámer na jednotlivých ministerstvách sa tieto snahy nepretavili do konkrétnej legislatívnej úpravy v novele zákona č.447/2008 z.z., kde táto možnosť reálne existovala.
Mieru individualizovaného prístupu negujú i súčasné vzdelávacie programy, ktoré diskriminujú žiakov so ZP a vylučujú ich zo vzdelávania povinnými špecifickými predmetmi, ktoré sú dané vo vzdelávacích programoch.

Návrhujeme zmenu  v plnení opatrenia: 
1. Predložiť návrh zákona  o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,  ktorým sa systémovo riadne zadefinujú jednotlivé podporné pracovné pozície na všetkých stupňoch vzdelávania a to pozície: Asistent učiteľa, Pomocný asistent (viď terajší Osobný asistent pod MPSVaR,) vychovávateľ, školská sestra

2. Zadefinovať: Kompetenčný model pracovného miesta: Asistent učiteľa, Pomocný asistent, Vychovávateľ, Školská sestra

3. Zaviesť do systému vyššieho stredoškolského a nižšieho VŠ vzdelávania akreditované modely vzdelávania pre tieto pracovné miesta.