LP/2018/350 II. Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrh na jeho aktualizáciu

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NROZP v SR (Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 15.06.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K opatreniu 4.5.2. 
Na konci Odpočtu plnenia úlohy 4.5.2. Podporovať zachovanie zliav vo verejnej hromadnej doprave osôb so zdravotným postihnutím (železničná doprava).
V časti Ministerstvo doprav a výstavby SR
Žiadame vypustiť text

„a to aj napriek tomu, že pri poskytovaní týchto zliav vznikajú straty pre štát“. 

Ide o pripomienku zásadnú.

Odôvodnenie

Takéto hodnotenie benefitov poskytovaných štátom pre hohokoľvek je neetické a neakceptovateľné . Benefity poskytované štátom, ako sociálne dávky, zľavy v doprave a bezplatná doprava, zdravotná starostlivosť, ... atĎ.,  sú prejavom jeho politiky a preto nemôžu byť charakterizované ako „straty pre štát“.