LP/2018/350 II. Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrh na jeho aktualizáciu

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NROZP v SR (Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 15.06.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K opatreniu 4.1.1
V  Odpočte plnenia opatrenia 4.1.1. Šíriť povedomie o Dohovore OSN o právach  osôb so zdravotným postihnutím a o Agende 2030 ako nástroji na jeho implementáciu 

1 v časti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadame pripojiť na koniec textu
„5.10.2017 – Nonhandicap Incheba BA, zástupcovia prezentovali záverečné odporúčanie Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím“
Pripojiť text
„na konferencii „Aktuálny stav a perspektívy uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím“ organizovanej Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR“.

2. Na koniec časti „hodnotenie plnenia žiadame doplniť
Tento text
„Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR-
- 5. 10. 2018 zorganizovala NROZP v SR konferenciu „Aktuálny stav a perspektívy uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím“, ktorá sa zaoberala aj Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj ako nástrojom na podporu implementácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

- NROZP priebežne informovala prostredníctvom internetového časopisu Mosty inklúzie o záverečných odporúčaniach OSN k Východiskovej správe vlády SR k implementácii Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím  a o Agende  2030 pre udržateľný rozvoj.“