LP/2018/350 II. Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrh na jeho aktualizáciu

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.06.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Opatrenie 4.3.10 - časť „Spôsob plnenia: 5. Zabezpečiť, aby v čase nadobudnutia účinnosti predpisov ukladajúcich povinnosti FO a PO v oblasti elektronickej komunikácie boli k dispozícii nástroje na ich realizáciu prístupné osobám so zdravotným postihnutím“.  

Navrhované nové opatrenie žiadame preformulovať, nakoľko pripomienka ÚPPVII v neformálnom pripomienkovom kole znela „za oblasť informatizácie ISVS“. Táto časť nebola v opatrení zohľadnená. Práve sa pripravuje novela výnosu pre štandardy ISVS z dôvodu transpozície smernice EK pre prístupnosť webových sídel. V rámci tohto bude v našej legislatíve riešená prístupnosť . Z vyššie uvedených dôvodov žiadame stretnutie s jeho navrhovateľmi.