LP/2018/350 II. Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrh na jeho aktualizáciu

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.06.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu odporúčame:
1. Upraviť poznámky pod čiarou, ktoré sa považujú za vety a  začínajú veľkým začiatočným písmenom a končia bodkou. 
2. Dôsledne vysvetliť všetky zavedené skratky v zozname použitých skratiek, alebo ich zaviesť v texte na mieste, kde sa prvýkrát použijú (napr." ZPMV v SR" str. 9, MRK str. 104).
3. V odpočte plnenia úloh v Banskobystrickom samosprávnom kraji v poslednom odseku na str. 18 pred slovami "verejnej zbierke" predložku "na" nahradiť predložkou "pri".
4. V odpočte plnenia úloh v Bratislavskom samosprávnom kraji druhom odseku na str. 19 pred slovami "alzheimerovej choroby" vypustiť slovo "problematika".
5.  V odpočte plnenia úloh v Nitrianskom samosprávnom kraji na str. 20 treťom odseku za slovami "v roku 2017" vypustiť slovo "knižnica".
6. V odpočte plnenia úloh Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v druhom odseku za slovami "o cestnej premávke" doplniť slová "v znení neskorších predpisov". To isté sa vzťahuje aj na odpočet plnenia úloh Rady pre vysielanie a retransmisiu za slovami "č. 308/2000 Z.z."na str. 41.
6. V odpočte úloh Rady pre vysielanie a retransmisiu na str. 41 je v prvom odseku zavedená skratka "Rada", v ďalších odsekoch sa používa skratka "RVR", v zozname skratiek na str. 140 je vysvetlená skratka ako "Rada" aj "RPVaR. Odporúčame používať len jednu skratku pre Radu pre vysielanie a retransmisiu. Obdobne odporúčame používať len jednu skratku pre Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (napr. na str. 48 je uvedený "Úrad komisára", na str. 49 "Úrad".
7. V odpočte úloh Rady pre vysielanie a retransmisiu na str. 42 v písm. bode 4 písm. a) za slová "ministerstva kultúry" vložiť slová "Slovenskej republiky" a v písm. b) na str. 43 slová "ministerstvo kultúry" nahradiť slovami "Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky".
8. V odpočte plnenia úloh Ministerstva kultúry Slovenskej republiky skratku "SKN" najprv vypísať slovne "Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči" a až následne ju používať v texte. 
To isté sa vzťahuje na skratku "MMUAW" - Múzeum moderného umenia Andyho Warholu na str. 112 v odpočte plnenia úloh Prešovského samosprávneho kraja,  na skratku Liptovská galéria P.M.B v Liptovskom Mikuláši, kde žiadame vypísať slovom "Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši (str. 113) a Liptovskú knižnicu GFB (str. 113)  vypísať slovami  " Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotpckého v Liptovskom Mikuláši.
9. Celý materiál odporúčame dôsledne jazykovo upraviť.