LP/2018/350 II. Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrh na jeho aktualizáciu

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.06.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Požadujeme zmenu gestora, keďže ÚPPVII nemá v kompetencii monitorovanie využívania finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov pre potreby realizácie opatrení NPRŽPOZP. V odpočte pre roky 2014 – 2015 oddelenie monitorovania predkladalo  všeobecný odpočet za PD a poukázalo sa na to, že túto špecifickú oblasť monitoruje v rámci EŠIF gestor RMŽaND, viď odpočet:    
Európska komisia schválila 20. júna 2014 Partnerskú dohodu Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020. Tento strategický dokument definuje na úrovni Slovenskej republiky stratégiu a priority pre efektívne a účinné využitie európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020. Dokument okrem iného reflektuje na záväzky vyplývajúce z ratifikácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sa SR zaviazala zabezpečiť. Ide predovšetkým o odstránenie diskriminácie zdravotne postihnutých osôb najmä v nasledovných oblastiach: prístup ku vzdelávaniu, zamestnanosť, doprava, infraštruktúra a budovy otvorené pre verejnosť, zlepšenie účasti na politickom živote a zabezpečenie plnej spôsobilosti na právne úkony pre všetkých ľudí so zdravotným postihnutím.

V súvislosti s realizovaním aktivít, ktorých súčasťou je i posilnenie rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím, je v rámci národnej priority „Rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce“ stanovené nasledovné: 
- v tematickom cieli 8: Podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility pracovnej sily - investície Európskeho sociálneho fondu (ESF) budú zamerané na zvýšenie zamestnanosti, zníženie nezamestnanosti ohrozených skupín, najmä nízko kvalifikovaných, mladých, starších, zdravotne postihnutých osôb, MRK a ich začlenenie na trh práce. 
- v tematickom cieli 9: Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii – v prípade zdravotného postihnutia, staroby a detí v náhradnej starostlivosti často dochádza k sociálnemu vylúčeniu, spôsobenému nedokonalým systémom poskytovania sociálnych služieb. Sprievodným znakom chudoby a sociálneho vylúčenia je úroveň zdravotného stavu obyvateľstva. Zlý zdravotný stav obyvateľov (chronické ochorenie, zdravotné postihnutie) je jednou z príčin sociálneho vylúčenia a chudoby (najmä z dôvodu následnej straty zamestnania a príjmu).
Napĺňanie uvedených tematických cieľov  je predmetom najmä operačného programu Ľudské zdroje, ktorého riadiacim orgánom je MPSVR SR, resp. vybraných prioritných osí Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorého riadením bolo poverené MPRV SR. Na monitorovanie napĺňania uvedených tematických cieľov boli na úrovni oboch operačných programov zadefinované ukazovatele, prostredníctvom ktorých budú získavané informácie o priebežnom stave dosahovania cieľov o čom bude riadiaci orgán informovať v rámci Výročných správ o vykonávaní programu.
Monitorovanie využívania finančných prostriedkov a napĺňania cieľov v predmetnej oblasti naprieč všetkými operačnými programami EŠIF programového obdobia 2014 – 2020 vykonáva gestor horizontálnych princípov Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia (gestor HP RMŽaN) zriadený na MPSVR SR. Pre operačné programy financované z prostriedkov ESF je nevyhnutné vytvárať podmienky pre uplatňovanie rovnosti príležitostí, prijímania opatrení na prevenciu a prekonávanie rôznych foriem znevýhodnení a boja proti diskriminácii. Pre ostatné programy EŠIF je prioritou zabezpečiť rovnosť príležitostí v prístupe a využívaní infraštruktúry a služieb, pričom osobitný dôraz si vyžadujú osoby so zdravotným postihnutím, pre ktoré je potrebné vytvorenie mimoriadnych podmienok prístupnosti. Bez takto vytvorených podmienok nie je možné osoby so zdravotným postihnutím začleniť do spoločnosti a do pracovného procesu. Gestor HP RMŽaN je povinný v zmysle Systému riadenia EŠIF pre programové obdobie 2014 – 2020 monitorovať a informovať o progrese a napĺňaní stanovených cieľov v uvedenej oblasti prostredníctvom Výročných správ o implementácii horizontálneho princípu RMŽaND. Súčasťou výročných správ bude aj vyhodnotenie napĺňania ukazovateľov, ktoré sú explicitne zadefinované pre zdravotne postihnuté osoby.  Úrad vlády SR ako centrálny koordinačný orgán bude informovať o plnení HP RMŽaN na základe podkladov gestora v rámci Správ o stave implementácie EŠIF vypracovanej v zmysle Systému riadenia EŠIF.

V súčasnosti sa už Správa o implementácii EŠIF nepredkladá, kde boli uvedené informácie o gestoroch HP. Malo by ísť o monitorovacie správy gestora RMŽaND, ako orgánu zodpovedného za monitorovanie dodržiavanie horizontálneho princípu v oblasti EŠIF.