LP/2018/350 II. Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrh na jeho aktualizáciu

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 11.06.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Na strane 47 predloženého materiálu v časti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR navrhujeme vypustiť druhý odsek, ktorý znie: „Všetky školy a školské zariadenia sú zabezpečené IKT, technikou s pripojením na internet, interaktívnymi tabuľami a tabletmi prostredníctvom rôznych projektov napr. „DIGIŠKOLA“ - funkčný elektronický vzdelávací systém, v rámci ktorého je vybudovaný a vytvorený funkčný elektronický vzdelávací systém, zriadenie a vybavenie digitálnych tried, vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov.“

Vypustený odsek navrhujeme nahradiť nasledujúcim textom: „Školy a školské zariadenia sú zabezpečené IKT, technikou s pripojením na internet, interaktívnymi tabuľami a tabletmi prostredníctvom rôznych projektov, ako napríklad Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (Digiškola). Ministerstvo poskytuje základným a stredným školám licencie spoločnosti Microsoft, vďaka čomu môžu učitelia a žiaci pracovať na študijných materiáloch nielen v škole, ale aj doma.“