LP/2018/350 II. Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrh na jeho aktualizáciu

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 08.06.2018
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Na str. 6 navrhujeme opraviť text „Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky - V marci 2017 schválila vláda SR Východiská implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Tento dokument zasahuje do všetkých oblastí života spoločnosti, obsahuje aj explicitné zmienky o zdravotnom postihnutí, celkom 11 výskytov. Implicitne však obsahuje zdravotné postihnutie vo väčšine cieľov udržateľného rozvoja, lebo sú určené pre všetkých.“ na „ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - V marci 2016 schválila vláda SR materiál Východiská implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorý zakotvil princíp delenej gescie za implementáciu Agendy 2030 OSN medzi Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (vnútroštátna implementácia) a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (implementácia v medzinárodnom prostredí). Agenda 2030 OSN zasahuje do všetkých oblastí života spoločnosti, obsahuje aj explicitné zmienky o zdravotnom postihnutí, celkom 11 výskytov. Implicitne je však oblasť zdravotného postihnutia obsiahnutá vo väčšine cieľov udržateľného rozvoja, ktorú sú určené pre všetkých a ústredným motívom ktorých je „nenechať nikoho bokom“.

Ďalej navrhujeme k odpočtu plnenia za roky 2016-2017 v oblasti Agendy 2030 za Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu doplniť nasledovný text: V júli 2017schválila vláda SR materiál Návrh postupu vnútroštátnej implementácie Agendy 2030, ktorý predstavil základný implementačný, inštitucionálny a monitorovací rámec pre implementáciu Agendy v podmienkach SR a vytvoril tak predpoklady pre integráciu Agendy 2030 do verejných politík.“