Nesprávne označenie fragmentu

LP/2018/239 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ...... 2018 č. MF/007021/2018-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov.

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z ...... 2018 č. MF/007021/2018-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky ustanovuje:
Pridať
Čl. I
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice (oznámenie č. 7/2013 Z. z.) v znení výnosu zo 14. mája 2014 č. MF/003114/2014-321 (oznámenie č. 134/2014 Z. z.), výnosu z 10. decembra 2014 č. MF/025384/2014-321 (oznámenie č. 383/2014 Z. z.), výnosu z 2. decembra 2015 č. MF/022689/2015-323 (oznámenie č. 418/2015 Z. z.) a opatrenia z 8. marca 2017 č. MF/007720/2017-323 (oznámenie č. 66/2017 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
Pridať
1.

V § 1 ods. 1 sa za slová „až l)“ vkladajú slová „a n)“.

Pridať
2.

V § 2 ods. 1 písm. g) sa suma „3 000 eur“ nahrádza sumou „6 000 eur“.
Pridať
3.

V § 2 ods. 1 písm. g) tretí bod znie:

„3. ústavy na výkon väzby a ústavy na výkon trestu odňatia slobody,“.

Pridať
4.

V § 2 ods. 1 sa písmeno g) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,“.
Pridať
5.
V § 2 ods. 1 písm. h) sa vypúšťa tretí bod.

Doterajšie body 4 až 15 sa označujú ako body 3 až 14.

Pridať
6.

V § 2 ods. 1 písm. i) bod 17 znie:

„17. Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Družba Bardejovské kúpele,“.
Pridať
7.

V § 2 ods. 1 písm. j) sa suma „200 eur“ nahrádza sumou „500 eur“.

Pridať
8.

V § 2 ods. 1 písm. j) bod 22 znie:

„22. verejné výskumné inštitúcie,“.
Pridať
9.

V § 2 ods. 1 sa písmeno j) dopĺňa bodmi 24 a 25, ktoré znejú:

„24. Výskumný ústav vodného hospodárstva, a 25. Národný onkologický ústav,“.
Pridať
10.

V § 2 ods. 1 písm. k) prvý bod znie:

„1. MH Manažment, a.s.,“.
Pridať
11.

V § 2 ods. 1 písm. k) ôsmy bod znie:

„8. Štátny komorný orchester v Žiline,“.
Pridať
12.

V § 2 ods. 1 písm. k) bod 18 znie:

„18. regionálne úrady verejného zdravotníctva,“.
Pridať
13.

V § 2 ods. 1 písm. k) bod 20 znie:

„20. Národná zoologická záhrada Bojnice,“.
Pridať
14.

V § 2 ods. 1 sa písmeno k) dopĺňa bodom 21, ktorý znie:

„21. Slovenské banské múzeum,“.
Pridať
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2018.
podpisujúci v. r. Peter Kažimír


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Čl. I bod 6 V čl. I bod 6 upraviť takto: „6. V § 2 ods. 1 písm. i) body 17 až 19 znejú: „17. Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky DRUŽBA Bardejovské Kúpele, 18. Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ARCO Trenčianske Teplice, 19. Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky BYSTRÁ Liptovský Ján,“.“ Odôvodnenie: Uvedenú úpravu navrhujeme z dôvodu spresnenia a zosúladenia názvov ústavov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v bodoch 17 až 19. V prípade neakceptovania našej pripomienky v plnom rozsahu, žiadame vykonať osobitné rokovanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.5.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.5.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.5.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.5.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.5.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k materiálu AZZZ SR nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.5.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) bez pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.5.2018 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.5.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 11 Slová "v Žiline" odporúčame nahradiť slovom "Žilina". Odôvodnenie: Názov podľa zriaďovacej listiny. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 9 Slovo "a" odporúčame vypustiť a slová "25. Národný onkologický ústav," presunúť pod bod 24. Odôvodnenie: Legislatívno- technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Doložku vybraných vplyvov je potrebné vypracovať v súlade s obsahovými požiadavkami upravenými v časti II. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov; v predloženej doložke vybraných vplyvov je potrebné uviesť aj povinné informácie v bode 5. Alternatívne riešenia a v bode 12. Zdroje. Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.5.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K celému materiálu Označenie bodov odporúčame uvádzať slovne v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.5.2018 Detail