LP/2018/239 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ...... 2018 č. MF/007021/2018-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. I bod 6
Dátum vytvorenia: 16.05.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V  čl. I bod 6 upraviť takto:
„6. V § 2 ods. 1 písm. i) body 17 až 19 znejú:
„17. Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky DRUŽBA Bardejovské Kúpele, 
  18. Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ARCO Trenčianske Teplice,
  19. Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky BYSTRÁ Liptovský Ján,“.“

Odôvodnenie: Uvedenú úpravu navrhujeme z dôvodu spresnenia a zosúladenia názvov ústavov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v bodoch 17 až 19. 
V prípade neakceptovania našej pripomienky v plnom rozsahu, žiadame vykonať osobitné rokovanie.