LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPF o.z. (Slovenská plavecká federácia)
Pripomienka k: K čl. I .§ 7.
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme do § 7 vložiť nový odsek 3, ktorý znie:
“Ak ide o kontrolóra alebo člena štatutárneho orgánu športovej organizácie, za bezúhonného sa považuje ten, kto okrem trestných činov uvedených v odseku 2 nebol právoplatne odsúdený ani za trestný čin proti majetku alebo za hospodársky trestný čin.”
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.
V § 7 ods. 4 sa slová “odseku 2” nahrádzajú slovami “odseku 2 alebo 3”.
Legislatívnotechnická úprava nadväzujúca na vloženie nového odseku 3 do § 7.