LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 35. K čl. I .§ 80 ods. 2 písm. r). - nad rámec návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme uviesť znenie písmena r) v tomto znení:
 
„r) dátumy posledných troch účastí na súťaži,“.

Novela zákona o športe s účinnosťou od 1. januára 2017 zmenila definíciu aktívneho športovca v § 4 ods. 6 zákona o športe tak, že „Aktívnym športovcom je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii; za účasť na súťaži sa nepovažuje účasť na súťaži športu pre všetkých.“. 

Podľa aktuálneho znenia § 80 ods. 2 písm. r) zákona o športe sa o každej fyzickej osobe v informačnom systéme športu zapisuje len dátum „poslednej účasti na súťaži“. V informačnom systéme športu tak nebude možné odsledovať splnenie podmienky účasti na najmenej na troch súťažiach (čo je údaj vstupujúci do vzorca na výpočet príspevku uznanému športu).

Preto navrhujeme § 80 ods. 2 písm. r) zosúladiť s novým znením § 4 ods. 6 zákona o športe.