LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 10. K čl. I (§ 3) - nad rámec návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Súčasne navrhujeme v § 3 doplniť nové písmená y) a z), ktoré znejú:

„y) kolektívnym športom šport, v ktorom je povolené vystriedať súťažiacich športovcov v priebehu súťaže, 

z) individuálnym športom šport, ktorý nie je kolektívnym športom.“.

V zákone o športe (§ 69), jeho prílohe č. 3, ale aj v ďalšej športovej legislatíve sa pomerne často používajú pojmy „kolektívny šport“ a „individuálny šport“, ktoré je dôležité rozlišovať aj na účely financovania športu, obzvlášť pri výpočte príspevku uznanému športu. Preto je potrebné tieto pojmy zadefinovať v súlade s ich medzinárodne uznávanými definíciami. V tomto smere je pre športovú obec relevantnou definičnou pomôckou Svetový antidopingový kódex vydaný medzinárodnou športovou organizáciou WADA, v ktorom je v prílohe č. 1 (Definície) definovaný kolektívny šport (Team Šport) úplne jasne a jednoznačne tak, že je ním šport, v ktorom je povolené vystriedať hráčov v priebehu súťaže.

Všetky športy, ktoré nie sú kolektívnym športom, sú individuálnymi športmi. Je potrebné uviesť, že podľa § 17 ods. 2 a § 24 ods. 2 zákona o športe sú národné športové zväzy a národné športové organizácie povinné zapracovať do ich predpisov pravidlá Svetového antidopingového programu, ktorých súčasťou je aj Svetový antidopingový kódex, t. j. sú povinné akceptovať aj definíciu kolektívneho športu a individuálneho športu. Slovenské znenie Svetového antidopingového kódexu je dostupné na stránke Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky.
 
Táto pripomienka je zásadná.