LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 6. K čl. I bodu 15 (§ 77 ods. 2)
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V nadväznosti na pripomienky k novelizačným bodom 10 a 14 navrhujeme percentuálny podiel uvedený v písmene f) a g) rozdeliť medzi národné športové projekty podľa navrhovaných odsekov § 75 ods. 7 až 9.

Navrhujeme do budúcnosti zvážiť financovanie jednotlivých národných športových organizácií športu zdravotne postihnutých tak, aby to zohľadňovalo ich prínos pre spoločnosť, respektíve napĺňanie verejného záujmu v športe zdravotne postihnutých.

Rovnako ako pri rozdeľovaní balíka prostriedkov určeného pre národné športové zväzy formou príspevku uznanému športu navrhujeme aj pre vypočítanie výšky prostriedkov poskytnutých národným športovým organizáciám športu zdravotne postihnutých na ich národné športové projekty vytvoriť vzorec (schválený obdobne formou nariadenia vlády ako pri príspevku uznanému športu), ktorý by reflektoval dosahovanie parametrov nastavených v rozsahu verejného záujmu v športe zdravotne znevýhodnených jednotlivými národnými športovými organizáciami športu zdravotne postihnutých.

V tej súvislosti opätovne poukazujeme na nekoncepčné a nesystémové vyčlenenie futbalu a hokeja zo vzorca, čím sa vytvára nevhodný precedens v prístupe aj k iným oblastiam športu, napríklad aj k športu zdravotne postihnutých športovcov. Eliminuje sa tým aj faktor motivácie k zlepšovaniu športových výsledkov a pri športovcoch bez zdravotného znevýhodnenia aj rozširovanie členskej základne, ktorý je daný v prípade všetkých ostatných športov iba v prípade futbalu a hokeja tento faktor odpadá, a nie sú systémom financovania nútené/motivované pracovať na rozširovaní členskej základne a zlepšovaní výsledkov.
 
Táto pripomienka je zásadná.