LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 5. K čl. I bodu 14 (§ 75 ods. 7)
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme znenie novelizačného bodu 14 nahradiť týmto znením:
 
„V § 75 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:
 
„(8) Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok národnej športovej organizácii deaflympijského športu na plnenie úloh podľa § 75 ods. 3 písm. e) v štvrťročných splátkach.
 
(9) Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok národnej športovej organizácii športu špeciálnych olympiád na plnenie úloh podľa § 75 ods. 3 písm. f) v štvrťročných splátkach.“.

Doterajší odsek 8 sa označí ako odsek 10.“.

Navrhovaná zmena a jej dôvody nadväzujú na pripomienku uplatnenú k novelizačnému bodu 10.
 
Táto pripomienka je zásadná.