LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K jednotlivým ustanoveniam - 1. K čl. I bodu 1, 2, 8, 11, 12
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V záujme transparentnosti procesu tvorby zoznamu športovcov top tímu a v nadväznosti na to aj v záujme transparentnosti poskytovania štátnych prostriedkov športovcom top tímu navrhujeme doplniť úpravu pravidiel, podľa ktorých bude vytvorený zoznam a poradie športovcov top tímu i kritériá pre poskytovanie prostriedkov. Je potrebné jednoznačne upraviť, že v zozname športovcov môžu byť iba konkrétni individuálne určení športovci, a nie všeobecne označené kolektívy, posádky alebo družstvá, ktorých zloženie sa v čase mení.

V tej súvislosti navrhujeme do § 3 zákona o športe doplniť definíciu kolektívneho športu a definíciu individuálneho športu. Pre športovú obec je v tomto smere relevantnou definičnou pomôckou Svetový antidopingový kódex vydaný Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA), v ktorom je v prílohe č. 1 (Definície) definovaný kolektívny šport (Team Šport), pričom individuálnym športom je ten šport, ktorý nie je kolektívnym športom. Poukazujeme aj na to, že podľa § 17 ods. 2 a § 24 ods. 2 zákona o športe sú národné športové zväzy a národné športové organizácie povinné zapracovať do ich predpisov pravidlá Svetového antidopingového programu, ktorých súčasťou je aj Svetový antidopingový kódex, t. j. mali by plne akceptovať aj definíciu kolektívneho športu a individuálneho športu v uvedenom kódexe.
 
Táto pripomienka je zásadná.