LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne - 2. K čl. I
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Vzhľadom na to, že cieľom novely zákona o športe je úprava financovania športu zdravotne postihnutých, ako základné východisko pre navrhované zmeny navrhujeme doplniť do všeobecných ustanovení vymedzenie verejného záujmu v športe zdravotne postihnutých, v ktorom má byť vyjadrená spoločenská objednávka a očakávania slovenskej spoločnosti vo vzťahu k športovej činnosti organizovanej športovými organizáciami pre zdravotne postihnutých športovcov, v ktorej má dominovať sociálny aspekt ich činnosti. Prioritou by nemalo byť výkonnostné a výsledkové zameranie ich športovej činnosti, ale počet zorganizovaných športových podujatí a počet zdravotne postihnutých športovcov zapojených do športových súťaží a prípravy na ne, ktorí sú pomocou športu pozitívne nastavení a integrovaní do bežného každodenného života slovenskej spoločnosti, v ktorom vďaka ich prístupu a životnému nastaveniu pri prekonávaní ich sťaženej životnej situácie predstavujú pozitívne vzory pre ostatných spoluobčanov a osobitne pre deti a mládež.
 
Zastávame názor, že šport zdravotne postihnutých by mal predstavovať dôležitý sociálny, integračný a motivačný program slovenskej spoločnosti, ktorý má byť stabilne finančne pokrytý bez ohľadu na to, či výsledkom športovania zdravotne postihnutých sú svetové umiestnenia na významných súťažiach alebo nie.
 
Pre slovenskú spoločnosť je podstatné, aby sa čo najviac ľudí zo skupiny zdravotne postihnutých zapojilo do súťaží, nie iba elitného športu, ale najmä na úrovni športu pre všetkých a aby bolo pre nich kvalitne pripravených čo najviac pravidelne organizovaných súťaží, ktoré ich budú motivovať k športovej príprave na ne v rámci športovej komunity.
 
Aj preto bolo do zákona o športe navrhnutých pre šport zdravotne postihnutých zákonom garantovaných 3,5 % prostriedkov z Národného programu rozvoja športu ročne bez ohľadu na dosiahnuté športové výsledky. Okrem športov futbal a ľadový hokej, ktoré boli na základe pozmeňovacieho návrhu poslanca nesystémové bez vecnej diskusie vylúčené z motivačného vzorca na výpočet príspevku uznanému športu, žiadny iný národný športový zväz, ktorý zabezpečuje prípravu a súťaže športovcov, nemá garantovanú ročnú výšku príspevku zo štátneho rozpočtu. Všetci ostatní musia preukázať popularitu, úspešnosť (športové výsledky v kategórii mládeže a kategórii dospelých) a členskú základňu mládeže do 23 rokov svojho športu a iba na základe týchto parametrov sa vypočíta pre národné športové zväzy príspevok uznanému športu od štátu v adekvátnej výške, ktorá sa každý rok mení podľa dosiahnutých parametrov jednotlivých športov, ktoré medzi sebou súťažia o rozdelenie balíka prostriedkov určených pre národné športové zväzy.
 
Garantovaním 3,5 % pre šport zdravotne postihnutých športovcov bolo vedome a zámerne zvýhodnené financovanie športu zdravotne postihnutých športovcov oproti športom zastrešeným národnými športovými zväzmi, pretože financovanie športu zdravotne postihnutých športovcov má byť primárne založené na inom princípe - princípe sociálnom, a nie výsledkovom.
 
Samozrejme, že ak zdravotne postihnutý športovec dosiahne mimoriadny výsledok, môže dostať a zaslúži si aj mimoriadne ocenenie a finančnú odmenu. Športový úspech zdravotne postihnutého športovca však nemá byť predpokladom či dokonca podmienkou systémového financovania prípravy zdravotne postihnutých športovcov, ako je to nastavené pri elitných športovcoch top tímu bez zdravotného postihnutia.
 
Garantovaním 3,5 % pre šport zdravotne postihnutých bolo zákonom vyjadrené to, že financovanie športu zdravotne postihnutých nemá byť podmienené dosahovaním športových výsledkov a nemá byť porovnávané so športom športovcov bez zdravotného znevýhodnenia, pretože to je z viacerých dôvodov neporovnateľné.
 
A preto je potrebné otvoriť a viesť vecnú diskusiu, pozrieť sa analyticky na dostupné fakty a hľadať lepšie a najmä systémové riešenie financovania športovej činnosti a prípravy zdravotne postihnutých športovcov, ktoré si vyžaduje osobitný prístup. Nepostačuje (je neprimerané) bez ďalšieho aplikovať pravidlá platné pre elitných športovcov bez zdravotného znevýhodnenia.
 
Základom tejto diskusie by malo byť v prvom kroku zákonné vymedzenie verejného záujmu v športe zdravotne postihnutých a na tomto základe bude možné postaviť dlhodobo udržateľný model financovania športu zdravotne postihnutých, ktorý bude zodpovedať vymedzeniu spoločenskej objednávky vo vzťahu k športu zdravotne postihnutých.
 
Navrhujeme podrobiť odbornej diskusii návrh vymedzenia verejného záujmu v športe zdravotne postihnutých, ktorý by mohol byť uvedený v novom § 2a zákona o športe s názvom „Verejný záujem v športe zdravotne postihnutých“, v tomto znení:

㤠2a

Verejný záujem v športe zdravotne postihnutých
 
Verejným záujmom v športe zdravotne postihnutých je získavanie zdravotne postihnutých osôb pre pravidelné vykonávanie športu s cieľom ich pozitívnej motivácie športom na uplatnenie v spoločnosti a zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie na významnej súťaži.“.
 
Jednotlivé multišportové národné športové organizácie športu zdravotne postihnutých by mohli byť rovnako ako národné športové zväzy odmeňované za svoj prínos pre slovenskú spoločnosť na základe transparentného vzorca, ktorý by bol postavený na dosahovaní parametrov v zmysle vymedzenia verejného záujmu v športe zdravotne postihnutých (počet osôb zapojených do podujatí, počet podujatí a športové výsledky) a na princípe primeranosti, kde je základným východiskom počet zdravotne postihnutých občanov na Slovensku a počet tých, ktorí nemajú „kvalifikované“ zdravotné znevýhodnenie.
 
Obdobne ako pri národných športových zväzoch podporovaných príspevkom uznanému športu vypočítaným na základe vzorca by aj národné športové organizácie športu zdravotne postihnutých mohli/mali byť podporované transparentným spôsobom s minimalizáciou subjektívneho vplyvu na to, ktorej národnej športovej organizácii športu zdravotne postihnutých a v akej výške budú poskytnuté prostriedky. Navrhujeme, aby suma zákonom garantovaná na šport zdravotne postihnutých bola poskytovaná národným športovým organizáciám športu zdravotne postihnutých vo výške vypočítanej na základe vzorca určeného nariadením vlády. Zo základu pre výpočet by mala byť odpočítaná suma určená na úlohy Slovenského paralympijského výboru upravené v zákone. Táto suma by mala byť primerane nižšia oproti sume poskytovanej Slovenskému olympijskému výboru, a to vzhľadom na veľkosť športu zdravotne postihnutých zastrešeného Slovenským paralympijským výborom, počet združených/zastupovaných športových organizácií, športových odborníkov a športovcov touto národnou športovou organizáciou, čo logicky determinuje aj počet podujatí, aktivít, úkonov a vzťahov s tým spojených.

Táto pripomienka je zásadná.