LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.)
Pripomienka k: K čl. I (§ 69 ods. 6)
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Obmedzenie výdavkov na správu a prevádzku národného športového zväzu
Výdavky na správu a prevádzku národného športového zväzu, ktoré po novele zákona od 1.1.2017 nesmú prekročiť 15 % z ročných príjmov národného športového zväzu z príspevku uznanému športu, sú nastavené v nízkej výške. Znenie zákona nezohľadňuje, že v týchto 15% môžu byť zahrnuté aj náklady na správu športovísk, resp. na údržbu už vybudovanej infraštruktúry osobitného významu, ktoré môžu u niektorých NŠZ spolu s režijnými výdavkami výrazne prekročiť navrhovaných 15%. Zároveň u malých národných športových zväzov s nízkou absolútnou výškou príspevku uznanému športu môžu náklady na správu a prevádzku objektívne prekročiť súčasný limit 15%, pritom národný športový zväz je povinný zabezpečiť všetky úlohy, vyplývajúce z ustanovení zákona o športe a všetky zväzy musia plniť aj úlohy vo vzťahu ku svojej medzinárodnej športovej organizácii. Rozsah týchto úloh spadajúcich pod správu a prevádzku národného športového zväzu (náklady max. 15%) pri malom, strednom i veľkom zväze je porovnateľný, avšak na druhej strane je rozdiel, keď sa 15% vypočítava zo sumy 20.000 eur alebo 30.000 eur ako majú malé zväzy, z 200.000 eur ako majú stredné zväzy alebo z 1 mil. eur a viac ako majú veľké zväzy.
Preto navrhujeme tento podiel vypustiť, zvýšiť na 25% alebo odstupňovať maximálnu hranicu podľa veľkosti príspevku uznanému športu pre príslušný národný športový zväz. 
Ďalším riešením by mohlo byť zavedenie tzv. administratívneho paušálu garantovaného pre všetky národné športové zväzy v rovnakej výške, ktorý by mal zabezpečiť základné fungovanie sekretariátu národného športového zväzu pri plnení úloh ustanovených zákonom o športe. Prípadne by mohla byť riešením primeraným k oprávneným potrebám národných športových zväzov kombinácia týchto dvoch pravidiel, t. j. ustanovenie administratívneho paušálu, čo by bolo veľkou pomocou najmä pre menšie zväzy (napríklad s výškou príspevku uznanému športu do 100 000 eur) a percentuálne obmedzenie pre stredné a väčšie zväzy vo výške 20%.