LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.)
Pripomienka k: K čl. I (§ 3)
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme doplniť nové písmená y) a z) ktoré znejú:
“y) kolektívnym športom šport, v ktorom je povolené vystriedať súťažiacich športovcov v priebehu súťaže,
z) individuálnym športom, šport, ktorý nie je kolektívnym športom,”.

V zákone o športe, jeho prílohe č. 3, ale aj v ďalšej športovej legislatíve sa používajú pojmy “kolektívny šport” a “individuálny šport”, ktoré je dôležité rozlišovať aj na účely financovania najmä pri výpočte príspevku uznanému športu. Preto je potrebné tieto pojmy zadefinovať v súlade s ich medzinárodne uznávanými definíciami. V tomto smere je pre športovú obec relevantnou definičnou pomôckou Svetový antidopingový kódex vydaný medzinárodnou športovou organizáciou WADA, v ktorom je v prílohe č. 1 (Definície) definovaný kolektívny šport (Team Sport) úplne jasne a jednoznačne tak, že je ním šport, v ktorom je povolené vystriedať športovcov v priebehu súťaže. Z uvedeného bude potom jasné, že posádky, ani iné viacčlenné družstvá športovcov napríklad pri tenise, boboch, sánkach, kanoistike a pod. nie sú kolektívnym športom a na účely hodnotenia ich výsledkov, či už do vzorca alebo zaraďovania do zoznamu najvýkonnejších športovcov alebo top tímu, by sa malo postupovať ako v prípade individuálnych športov. Všetky športy, ktoré nie sú kolektívnym športom sú individuálnymi športmi. Je potrebné uviesť, že podľa § 17 ods. 2 a § 24 ods. 2 Zákona o športe sú národné športové zväzy a národné športové organizácie povinné zapracovať do ich predpisov pravidlá Svetového antidopingového programu, ktorých súčasťou je aj Svetový antidopingový kódex, t.j. sú povinné akceptovať aj definíciu kolektívneho športu a individuálneho športu. Slovenské znenie Svetového antidopingového kódexu dostupné na stránke Antidopingovej agentúry SR.