LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SOV (Slovenský olympijský výbor)
Pripomienka k: § 29 zákona č. 440.2015 Z.z.
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme do § 29 zákona č. 440/2015 Z.z. doplniť nový odsek 5, ktorý znie:

“Peňažné a nepeňažné plnenie poskytnuté z prostriedkov štátneho rozpočtu športovému reprezentantovi podľa § 29 ods. 2 a členovi realizačného tímu podľa § 29 ods. 4 za výsledky dosiahnuté na významnej súťaži podľa § 3 písm. h) bod 1 sa považuje za štátnu cenu”

Navrhujeme vložiť v § 57 odsek 4 zákona č. 440/2015 Z. z. za poslednú vetu nasledujúci text:  “Poskytnutý vecný dar alebo odmena za mimoriadny prínos pre šport Slovenskej republiky sa považuje za štátnu cenu”.

Odôvodnenie: Úspešné pôsobenie športových reprezentantov Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach organizovaných Medzinárodným olympijským výborom a Medzinárodným paralympijským výborom napomáha k formovaniu pozitívneho obrazu o krajine v zahraničí, budovaniu športových vzorov pre deti a mládež a zvyšovaniu národnej hrdosti v celej spoločnosti, preto by takéto odmeny za výnimočné športové úspechy a mimoriadny prínos pre šport Slovenskej republiky mali byť oslobodené od dani z príjmov, nakoľko prínos týchto osôb pre Slovenskú republiku je podstatne širší.