LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: ADA SR, ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA SR
Pripomienka k: § 92 ods. 6 zákona č. 440.2015 Z.z. o športe
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
§ 92 odsek 6 sa pred jeho pôvodné znenie "Na prejednávaní veci komisiou podľa odsekov 1 a 2 má právo byť prítomný zástupca agentúry." dopĺňa o nasledovné znenie: "Komisie podľa odsekov 1 a 2 v konaní vo veci porušenia pravidiel podľa § 88 ods. 3 postupujú podľa platného a účinného Svetového antidopingového kódexu." tak, že celý nový § 92 ods. 6 znie nasledovne: „(6) Komisie podľa odsekov 1 a 2 v konaní vo veci porušenia pravidiel podľa § 88 ods. 3 postupujú podľa platného a účinného Svetového antidopingového kódexu. Na prejednávaní veci komisiou podľa odsekov 1 a 2 má právo byť prítomný zástupca agentúry.“

Odôvodnenie:
Na základe praktických skúseností a poznatkov agentúry v konaniach vo veci porušenia pravidiel podľa § 88 ods. 3 zákona, je nevyhnutné jednoznačne ustanoviť prioritu Svetového antidopingového kódexu pred internými predpismi národných športových zväzov. Či už z finančných dôvodov, odborných dôvodov alebo iných nešpecifikovaných dôvodov nedošlo k zosúladeniu interných predpisov národných športových zväzov so Svetovým antidopingovým kódexom. Negatívnym následkom nekompatibility sú potom rozhodnutia komisií v rozpore s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky (UNESCO, Rada Európy). Zároveň je potrebné brať do úvahy fakt, že Svetová antidopingová organizácia v pravidelných šesťročných cykloch vydáva nový a aktualizovaný Svetový antidopingový kódex (predchádzajúca verzia 2009, aktuálna verzia 2015, pripravovaná verzia 2021). Zosúladenie interných predpisov národných športových zväzov s novým Svetovým antidopingovým kódexom môže meškať a teda môže vzniknúť opäť stav inkompatibility. Navrhovaná úprava zjednodušuje a zároveň unifikuje postup a pravidlá konania a rozhodovania vo veciach porušenia antidopingových pravidiel.

Uvedenú pripomienku považujeme za zásadnú a schvaľovanie novelizácie zákona, na základe ktorej sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vnímame ako príležitosť na také zmeny a doplnenia zákona č. 440/2015 Z.z. o športe, ktoré sú z nášho pohľadu nevyhnutné a žiaduce.