LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: ADA SR, ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA SR
Pripomienka k: § 8 zákona č. 440.2015 Z.z. o športe
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 8 odsek 6 sa za písm. b) vkladá nové písm. c), ktoré znie:

„c) zabezpečiť vo svojej pôsobnosti vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu.“

Odôvodnenie:
Významnou súčasťou boja proti dopingu v športe je prevencia a edukácia. Význam prevencie a edukácie je zvýraznený aj odporúčaním Rady Európy č. 2/2016. Je nesporné, že prevencia a edukácia v oblasti boja proti dopingu v športe má pozitívny dopad na odmietavý postoj športovcov k dopingu. Vzdelávanie je potrebné nielen na úrovni reprezentantov a vrcholových športovcov, ale už od základnej úrovne športových organizácii. Okrem uvedeného je potrebné klásť dôraz na antidopingové vzdelávanie na úrovni mládežníckeho športu a tým budovať odmietavý postoj športovcov k dopingu od počiatku športovej kariéry. Na dosiahnutie uvedených zámerov je potrebné zdôrazniť záväzok športových organizácii pri zabezpečovaní vzdelávania v oblasti boja proti dopingu. V súlade s § 86 ods. 4 písm. n) zákona môžu športové organizácie využiť podporu agentúry. 
Uvedenú pripomienku považujeme za zásadnú a schvaľovanie novelizácie zákona, na základe ktorej sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vnímame ako príležitosť na také zmeny a doplnenia zákona č. 440/2015 Z.z. o športe, ktoré sú z nášho pohľadu nevyhnutné a žiaduce.