LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: k Čl. I bodu 15
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Zásadne žiadam, v nadväznosti na v Čl. I bode 15 navrhované ustanovenie  § 77 ods. 2 
písm. g), jednoznačne ustanoviť percentuálnu výšku príspevku pre jednotlivé organizácie a zväzy zdravotne postihnutých športovcov nasledovne:
1. najmenej 0,56% na šport Špeciálnych olympiád pre Špeciálne olympiády Slovensko – národná športová organizácia,
2. najmenej 0,8% pre šport telesne postihnutých pre Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov – národný športový zväz,
3. najmenej 0,07% na šport zrakovo postihnutých pre Slovenský zväz zrakovo postihnutých športovcov – národný športový zväz,
4. najmenej 0,21% na deaflympijský šport pre Slovenský deaflympijský výbor – národná športová organizácia.

Odôvodnenie: 
V predkladanom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dochádza 
k nerovnakému zaobchádzaniu a k znevýhodneniu športovcov so zdravotným postihnutím. 
Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje športovým organizáciám a zväzom pre zdravých športovcov jasne a jednotlivo stanovenú percentuálnu výšku finančnej dotácie, kým predkladaný materiál uvádza jedno percentuálne vyjadrenie 
pre štyri organizácie zdravotne postihnutých, čím porušuje Dohovor OSN o právach osôb 
so zdravotným postihnutím (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 317/2010 Z. z.), konkrétne článok 5 Rovnosť a nediskriminácia, pretože k športovcom 
so zdravotným postihnutím nie je pristupované rovnako ako ku zdravým športovcom.
Zároveň si dovoľujem upozorniť, že v Čl. I bode 15 navrhovanom  § 77 ods. 2 písm. g) sú spolu zaradené národné športové organizácie (Slovenský deaflympijský výbor  a Špeciálne olympiády Slovensko) a národné športové zväzy (Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov a Slovenský zväz zrakovo postihnutých športovcov), ktoré plnia v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov odlišné úlohy. Mám 
za to, že by mali mať tiež jasne percentuálne rozdelené finančné dotácie tak, ako je to 
u národných organizácií pre zdravých športovcov a u národných športových zväzov 
pre zdravých športovcov.
Jasné a jednoznačné prerozdelenie určenej výšky najmenej 1,64% na národný športový projekt podľa v Čl. I bode 14 navrhovaného § 75 ods. 8 prispeje k predchádzaniu každoročných rozporov o prerozdelení prostriedkov v športe zdravotne postihnutých.