LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: bodu 15
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V bode 15 žiadame upraviť znenie § 77 ods. 2  písm. g) takto: 
„g) vo výške najmenej 1,64 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 8, z toho
1. najmenej 0,56% na šport Špeciálnych olympiád pre Špeciálne olympiády Slovensko – Národná športová organizácia
2. najmenej 0,8% pre šport telesne postihnutých pre Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov – športový zväz
3. najmenej 0,07% na šport zrakovo postihnutých pre Slovenský zväz zrakovo postihnutých športovcov – športový zväz. 
4. najmenej 0,21% na deaflympijský šport pre Slovenský deaflympijský výbor – Národná športová organizácia.“.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:
Máme za to, že v predloženom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, došlo k nerovnakému zaobchádzaniu a k znevýhodneniu športovcov so zdravotným   postihnutím. 
Zákon o športe 440/2015 Z. z. určuje športovým organizáciám a zväzom pre zdravých športovcov jasne jednotlivo určenú percentuálnu výšku finančnej dotácie, kým vyššie uvedený materiál uvádza jedno percentuálne vyjadrenie pre štyri organizácie zdravotne postihnutých. Tým podľa nášho názoru, porušuje čl. 5 Rovnosť a nediskriminácia Dohovoru OSN o právach  osôb so zdravotným postihnutím (ozn. MZV č. 317/2010 Z. z.), pretože k športovcom so zdravotným postihnutím nie je pristupované rovnako ako ku zdravým športovcom.
Špeciálne stredné školy, špeciálne základné školy a  špeciálne materské školy sú od roku 2014 v gescii Ministerstva vnútra SR a zabezpečujú vyučujúci proces pre deti a mládež s mentálnym postihnutím. Špeciálne olympiády Slovensko prostredníctvom svojim projektov zabezpečujú športový a telesný rozvoj detí a mládeže s mentálnym postihnutím. Do pilotného projektu Mladí športovci špeciálnych olympiád je zapojených 29 špeciálnych základných a materských škôl. Máme za to, špeciálne olympiády pozitívne ovplyvňujú zdravý duševný a telesný rozvoj osôb s mentálnym postihnutím. Z vyššie uvedených dôvodov a z dôvodov krátkodobého a dlhodobého plánovania výchovne vzdelávacieho procesu  v telesnej výchove poukazujeme na to, že je potrebné, aby každá organizácia zastupujúca zrakovo, sluchovo, telesne a mentálne postihnutých športovcov mala v zákone 440/2015 Z. z. o športe jasne zadefinovanú výšku finančnej dotácie. 
Na záver uvádzame: V roku 2017 bolo evidovaných 28 420 žiakov a študentov s mentálnym postihnutím  v špeciálnych školách a triedach. Pre porovnanie: sluchovo postihnutých žiakov a študentov je v špeciálnych školách evidovaných 489,  telesne postihnutých žiakov a študentov je 591 a zrakovo postihnutých je 317. Počet integrovaných žiakov s mentálnym postihnutím je 3 717, so sluchovým postihnutím je 663, so zrakovým postihnutím 490, s telesným postihnutím 859 ( Zdroj CVTI).
Z  uvedeného jasne vyplýva, že  osoby s mentálnym postihnutím tvoria najväčšiu skupinu osôb so zdravotným postihnutím.