LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚFP (Únia futbalových profesionálov o.z.)
Pripomienka k: § 40, ods. (4), písm. b)
Dátum vytvorenia: 21.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme, aby v rámci novelizácie došlo k zmene ustanovenia § 40, ods. (4), písm. b) tak, že dôjde k odstráneniu odkazu na ustanovenie § 32 písm. "b)". 

Nové znenie ustanovenia bude nasledovné: "a) športovec porušil základnú povinnosť podľa § 32 písm. e) až n) a súčasne bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením základnej povinnosti športovca písomne upozornený na možnosť výpovede,".

Odôvodnenie: Jednou z posledných predchádzajúcich novelizácií došlo k odstráneniu odkazu na § 32 písm b) z ustanovenia § 42, ods. (1) písm. a) týkajúceho sa okamžitého skončenia profesionálnej zmluvy. Táto zmena reagovala na právnu a rozhodovaciu prax medzinárodných športových organizácií, ktoré "vynaloženie úsilia na dosiahnutie najlepšieho výsledku" zo strany hráča považovali za natoľko subjektívne, nemerateľné a zneužívané kritérium, že predstavuje neplatné ustanovenie, na ktoré nie je možné prihliadať a skončenie zmluvného vzťahu z tohto dôvodu je takmer výlučne posudzované za neplatné. Keďže forma jednostranného skončenia zmluvného vzťahu (výpoveď vs. okamžité skončenie) nemá žiaden význam na záver o to, že "nedostatočné športové úsilie" ako možnosť skončenia zmluvného vzťahu predstavuje neplatné ustanovenie, tak je potrebné túto skutočnosť aj vniesť do zákonnej roviny a odstrániť možnosť jednostrannej výpovede z dôvodu "nedostatočného športového úsilia" z textácie predmetného ustanovenia.