LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚFP (Únia futbalových profesionálov o.z.)
Pripomienka k: § 19, ods. 1, písm. f)
Dátum vytvorenia: 21.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme, aby v rámci novelizácie došlo k doplneniu ustanovenia § 19, ods. 1, písm. f) tak, že za slovami: " športového zväzu priamo," sa dopĺňa nasledovný text: "s výnimkou členov najvyšších výkonných orgánov - zástupcov hráčov, na ktorých zvolenie postačuje, ak so zvolením vyjadrí súhlas najmenej 2/3 profesionálnych športovcov, ktorí sú aktívnymi členmi národného športového zväzu". 

Celé ustanovenie tak má znieť: "f) najvyšší orgán volí členov najvyšších výkonných orgánov, predsedov a podpredsedov disciplinárnych orgánov, orgánov na riešenie sporov, licenčných orgánov a kontrolných orgánov, ak nie sú volení členmi národného športového zväzu priamo, s výnimkou členov najvyšších výkonných orgánov - zástupcov hráčov, na ktorých zvolenie postačuje, ak so zvolením vyjadrí súhlas najmenej 2/3 profesionálnych športovcov, ktorí sú aktívnymi členmi národného športového zväzu,"

Odôvodnenie: Členmi národných športových zväzov, (predovšetkým v kolektívnych športoch) sú tak športovci ako aj športové organizácie (kluby). Obe skupiny sa následne mäžu ďalej deliť na amatérsku a profesionálnu podkategóriu. Príznačné (najmä z historického hľadiska) je, že zastúpenia jednotlivých skupín v najvyššom rozhodovacom orgáne národného športového zväzu je v hrubom nepomere v prospech športových organizácií. Táto skutočnosť má následne vplyv aj na to, kto bude zvolený za člena najvyššieho výkonného orgánu národného športového zväzu. Hoci kategória športovcov, ako členov národného športového zväzu je z hľadiska počtu významnou, tak z hľadiska hlasovacích práv veľmi zanedbateľnou, bez možnosti vplyvu na personálne zloženie najvyššieho výkonného orgánu. Keďže zákon o športe v ustanovení § 19, ods. 1, písm. e) identifikoval osobitné postavenie člena najvyššieho výkonného orgánu - zástupca športovcov, je nevyhnutné, aby zákon o športe zároveň poskytol ochranu športovcom pred nemožnosťou zvoliť do najvyššieho výkonného orgánu svojho zástupcu z dôvodu absolútneho nedostatku hlasov v najvyššom orgáne národného športového zväzu. Návrh zavádza výnimku pri voľbe člena najvyššieho výkonného orgánu - zástupcu športovcov ako osobitnej záujmovej skupiny v rámci národného športového zväzu a voľbu vyníma z pod právomoci najvyššieho orgánu národného športového zväzu a presúva ju do právomoci záujmovej skupiny - športovcov. Ako ochranu pred zneužívaním a zároveň ako nástroj preukázania dostatočnej legitimity kandidáta, návrh zároveň zavádza najmenej 2/3 kvórum všetkých aktívnych profesionálnych športovcov, ktorí sú členmi národnej športovej asociácie, na zvolenie kandidáta za člena najvyššieho výkonného orgánu. Návrh nezavádza výnimočný status skupiny športovcov, ktorý by nebol bežný pri iných subjektoch, nakoľko už v súčasnosti jednotlivých členov najvyšších výkonných orgánov za určité záujmové skupiny, volia len tieto záujmové skupiny (napr. členov výkonného výboru za profesionálny futbal volia len tí členovia najvyššieho orgánu, ktorí zastupujú profesionálny futbal, tzn., že ostatní členovia najvyššieho orgánu ani nemajú právo hlasovať). Návrh zároveň reaguje na konkrétny prípad z praxe, kedy najvyšší orgán nezvolil člena výkonného výboru - zástupcu hráčov, o ktorého zvolenie požiadalo 90 % profesionálnych športovcov registrovaných v národnom športovom zväze. Návrhom sa taktiež odstraňuje sporný výklad ustanovení písm. e) a f), nakoľko tieto je možné vykladať aj tak, že už samotným zvolením kandidáta najmenej 50 športovcami sa kandidát stane členom najvyššieho výkonného orgánu automaticky.