LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚFP (Únia futbalových profesionálov o.z.)
Pripomienka k: § 36
Dátum vytvorenia: 21.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme, aby v rámci novelizácie zákona bolo doplnené nové ustanovenie § 36, ods. (3) v nasledovnom znení: "(3) Akékoľvek zmluvné dojednania poskytujúce športovej organizácii dodatočnú lehotu po lehote splatnosti na úhradu splatnej mzdy a ostatných peňažných plnení športovcovi sú neplatné a neprihliada sa na ne." Zároveň navrhujeme, aby v prechodných ustanoveniach bolo upravené, že navrhované ustanovenie sa neaplikuje na zmluvné vzťahy uzatvorené pred nadobudnutím účinnosti predmetného ustanovenia. Odôvodnenie: Návrh reaguje na úpravy v medzinárodných predpisoch FIFA, ktoré vychádzajú z potrieb stanovených aplikačnou praxou. V zmluvných vzťahoch športovca a športovej organizácie sú pomerne bežné zmluvné ustanovenia, ktoré umožňujú "umelo" predlžovať dobu úhrady peňažných plnení, prípadne znemožňujú športovcovi uplatňovať svoje práva až do uplynutia "dodatočnej doby" na splnenie záväzku. Novelizáciou sa odstraňuje nevyvážené postavenie medzi športovou organizáciou a športovcom a športovcovi sa tak umožňuje uplatňovať svoje práva už deň nasledujúci po márnom uplynutí lehoty splatnosti peňažného záväzku športovej organizácie.