LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Doložke vybraných vplyvov
Dátum vytvorenia: 20.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame predkladateľovi prehodnotiť vyznačené vplyvy predmetnej novelizácie zákona zohľadnením prípadných vplyvov primárne na rozpočet verejnej správy. Zároveň žiadame, v prípade identifikovania niektorého z vplyvov, o vypracovanie prislúchajúcej analýzy. V prípade, ak nie je možné momentálne definovať vplyvy na predmetnú oblasť, odporúčame aspoň popisne uviesť predpokladané vplyvy v bode 10. Doložky vybraných vplyvov. V prípade vyznačenia niektorého z vplyvov v Doložke žiadame predkladateľa, aby zaslal materiál po medzirezortnom pripomienkovom konaní na záverečné posúdenie vybraných vplyvov podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov  - bod. 9 Záverečné posúdenie vybraných vplyvov. 
Odôvodnenie: Predmetným zákonom sa ustanovujú finančné prostriedky na národné športové projekty pre šport zdravotne postihnutých, odporúčame prehodnotenie vplyvov najmä na rozpočet verejnej správy.