LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 19.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV) (napríklad názov právneho predpisu zosúladiť s bodom 18 prílohy LPV, v čl. I úvodnej vete doplniť poslednú novelu – zákon č. 177/2018 Z. z., v bode 15 § 77 ods. 2 slová „vo výške najmenej“ z písmen a) až g) uviesť na konci úvodnej vety a na konci novelizačného bodu doplniť úvodzovky a bodku, body 17 až 19 uviesť v jednom bode, v návrhu na konci každej strany vypustiť písmeno „á“ ako aj pred názvom „Dôvodová správa“ a „Osobitná časť“, doložku zlučiteľnosti prepracovať v súlade s platnými Legislatívnymi pravidlami vlády SR).