LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: DVS (Deaflympijský výbor Slovenska)
Pripomienka k: Právnemu postaveniu sluchovo postihnutých športovcov
Dátum vytvorenia: 19.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Novela zákona o športe naďalej nerieši priamu diskrimináciu sluchovo postihnutých športovcov. 
Sluchovo postihnutí občania Slovenskej republiky patria taktiež medzi zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky, avšak súčasné znenie zákona týchto občanov oproti ostatným zdravotne postihnutým občanom, ako i zdravým občanom, zjavne diskriminuje, čo pripravovaná novela zákona opäť vôbec nerieši.
Sme presvedčení, že zákon o športe by mal vytvárať rovnaké podmienky pre všetkých občanov Slovenskej republiky bez rozdielu zdravotného postihnutia zúčastňovať sa na športe a športovej reprezentácii SR.    
Občania so sluchovým postihnutím v rámci deaflympijského hnutia - rovnako ako ostatní občania SR v rámci olympijského či paralympijského hnutia - reprezentujú na medzinárodných športových podujatiach Slovenskú republiku a sme preto presvedčení, že zákon o športe by mal vytvárať v zásade rovnaké podmienky pre všetkých občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na to či sa združujú v Olympijskom, Paralympijskom, alebo Deaflympijskom hnutí. 
Na Slovensku na národnej úrovni neexistuje u zdravotne postihnutých športovcov (vzhľadom na početnosť členských základní) zastúpenie na základe športu, tak ako je to u zdravých športovcov, ale výlučne na základe zdravotného postihnutia. Takto je Slovenský paralympijský výbor (SPV), ktorého športovci reprezentujú Slovensko na Paralympijských hrách, strešnou organizáciou pre svojich členov a to telesne, zrakovo a mentálne postihnutých športovcov a Deaflympijský výbor Slovenska, ktorého športovci reprezentujú Slovensko na Deaflympijských hrách strešnou organizáciou pre sluchovo postihnutých občanov. Zákon o športe však deklaruje iba právne postavenie SPV a jeho úlohy v paralympijskom hnutí, pričom i priamy finančný nárok na šport a plnenie úloh SPV tak priznáva výlučne iba telesne, zrakovo a mentálne postihnutým športovcom združeným v SPV! Sluchovo postihnutým športovcom združeným v Deafylmpijskom výbore Slovenska takéto právne postavenie nepriznáva, ako ani nárok na takúto finančnú podporu zo štátneho rozpočtu. 

Novela zákona o športe tak opäť nerieši túto diskrimináciu sluchovo postihnutých športovcov a je tak v rozpore s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím, s ktorým Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas uznesením č. 2048 z 9. marca 2010 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi. 

   Podľa Článku 5 Dohovoru Zmluvné strany uznávajú, že všetky osoby sú si rovné pred zákonom a podľa zákona a majú nárok na rovnakú ochranu a na rovnaký úžitok zo zákona bez akejkoľvek diskriminácie.
Zmluvné strany zakazujú akúkoľvek diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia a zaručujú osobám so zdravotným postihnutím rovnakú a účinnú právnu ochranu pred diskrimináciou z akýchkoľvek dôvodov.
   Podľa Článku 30 Dohovoru S cieľom umožniť osobám so zdravotným postihnutím zúčastňovať sa na rovnakom základe s ostatnými na rekreačných, záujmových a športových aktivitách, zmluvné strany prijmú príslušné opatrenia.
b) zabezpečiť, aby osoby so zdravotným postihnutím mali možnosť organizovať a rozvíjať z hľadiska zdravotného postihnutia špeciálne športové a záujmové aktivity a zúčastňovať sa na nich, a na tento účel podporovať poskytovanie primeraného výcviku, vzdelávania a finančných prostriedkov, a to na rovnakom základe s ostatnými;

Z vyššie uvedených dôvodov preto opakovane žiadame, aby bolo novelou zákona riešené i právne postavenie Deaflympijkého výboru rovnakým spôsobom, ako je riešené právne postavenie a podpora Olympijskému výboru a Paralympijskému výboru a tým odstránenie diskriminácie sluchovo postihnutých športovcov.     
 
 V Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti týmto navrhujeme doplniť do zákona nasledovné ustanovenia:
Nové ustanovenie § 27 znie:
Deaflympijský výbor Slovenska výbor a jeho úlohy

(1) Deaflympijský výbor Slovenska je národnou športovou organizáciou, ktorá je občianskym združením združujúcim športové zväzy zdravotne postihnutých športovcov.
(2) Deaflympijský výbor Slovenska ako člen Medzinárodného výboru nepočujúcich športovcov zároveň vykonáva výlučnú pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky pre športy zdravotne postihnutých športovcov uznané Medzinárodným výborom nepočujúcich športovcov.
(3) Deaflympijský výbor Slovenska plní najmä tieto úlohy
a) riadi, rozvíja, podporuje a chráni deaflympijské hnutie v Slovenskej republike,
b) podporuje rozvoj deaflympijského športu v Slovenskej republike,
c) riadi a organizačne zabezpečuje športovú reprezentáciu na súťažiach organizovaných Medzinárodným výborom nepočujúcich športovcov, Európskou organizáciou nepočujúcich športovcov, národnými deaflympijskými výbormi iných krajín, alebo medzinárodnými športovými organizáciami zdravotne postihnutých,
d) zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam športov uznaných Medzinárodným výborom nepočujúcich športovcov.
(4) Deaflympijský výbor Slovenska má výlučné právo používať deaflympijskú symboliku a udeľuje súhlas na jej používanie inými fyzickými osobami a právnickými osobami. Deaflympijská symbolika Deaflympijského výboru Slovenska a jej vyobrazenie je uvedené v prílohe č. 3.

Pôvodné ustanovenie § 27 sa označuje § 27a, ktoré znie:

Používanie olympijskej symboliky, paralympijskej symboliky a deflympijskej symboliky a ich ochrana

(1) Olympijskú symboliku môžu fyzické osoby a právnické osoby používať na území Slovenskej republiky so súhlasom Medzinárodného olympijského výboru alebo Slovenského olympijského výboru. Paralympijskú symboliku možno používať so súhlasom Medzinárodného paralympijského výboru alebo Slovenského paralympijského výboru. Deaflympijskú symboliku možno používať so súhlasom Medzinárodného výboru športu nepočujúcich alebo Deaflympijského výboru Slovenska.
(2) Fyzické osoby a právnické osoby sa môžu uchádzať o súhlas Medzinárodného olympijského výboru na používanie olympijskej symboliky prostredníctvom Slovenského olympijského výboru. O súhlas na používanie paralympijskej symboliky Medzinárodného paralympijského výboru sa možno uchádzať prostredníctvom Slovenského paralympijského výboru. O súhlas na používanie deaflympijskej symboliky Medzinárodného výboru športu nepočujúcich sa možno uchádzať prostredníctvom Deaflympijského výboru Slovenska.
(3) Fyzické osoby a právnické osoby môžu používať olympijskú symboliku, paralympijskú symboliku alebo deaflympijskú symboliku len v rámci územia, lehôt a v súlade s účelom určeným v súhlase udelenom príslušným výborom.
(4) Zakazuje sa
a) používanie olympijskej symboliky, paralympijskej symboliky alebo deaflympijskej symboliky, ktoré by bolo nevhodné, klamlivé, neprimerané alebo ktorým by sa hanobili jej symboly,
b) používanie olympijskej symboliky, paralympijskej symboliky alebo deaflympijskej symboliky na výrobné, obchodné alebo iné účely bez súhlasu príslušného výboru,
c) porušenie podmienok používania olympijskej symboliky, paralympijskej symboliky alebo deaflympijskej symboliky uvedených v súhlase príslušného výboru.
(2) Ak olympijskú symboliku, paralympijskú symboliku alebo deaflympijskú symboliku používa neoprávnená osoba, alebo ak sa používa v rozpore s podmienkami súhlasu, vyzve príslušný výbor túto osobu na skončenie neoprávneného používania a na náhradu škody.
(3) Na prejednanie a rozhodnutie sporov podľa odseku 2 je príslušný súd 

10. V § 75 sa odsek 3 dopĺňa písmenami d), e) a f), ktoré znejú:
    „d) zabezpečenie plnenia úloh Slovenského paralympijského výboru,
     e) zabezpečenie plnenia úloh Deaflympijského výboru Slovenska,                                 
     f) podpora športu zdravotne postihnutých.“.

14. V § 75 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie: 
„(7) Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok Deaflympijskému výboru Slovenska na plnenie úloh podľa § 27 ods. 3 v štvrťročných splátkach.“.

15. V § 75 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9) Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok na podporu športu zdravotne postihnutých v štvrťročných splátkach.“.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 10.

16. V § 77 odsek 2 znie:
„(2) Prostriedky podľa odseku 1 písm. a) a b), okrem príspevkov na národný športový projekt podľa § 75 ods. 1, ak boli zahrnuté do prostriedkov podľa odseku 1 písm. a), sa použijú
a) vo výške najmenej 50% na poskytovanie príspevku uznanému športu, okrem uznaného športu futbal a uznaného športu ľadový hokej,
b) vo výške najmenej 17% na poskytnutie príspevku uznanému športu futbal a vo výške najmenej 13% na poskytnutie príspevku uznanému športu ľadový hokej,
c) vo výške najmenej 5,5 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 4,
d) vo výške najmenej 1,5 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 5,
e) vo výške najmenej 2% na národný športový projekt podľa § 75 ods. 6,
f) vo výške najmenej 1,4 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 7,
g) vo výške najmenej 0,46 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 8,
h) vo výške najmenej 1,64 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 9.