LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: DVS (Deaflympijský výbor Slovenska)
Pripomienka k: V § 68 ods. 1
Dátum vytvorenia: 19.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 68 ods. 1 sa za slová „písm. f)“ vkladajú slová „prvého bodu“.

V osobitnej dôvodovej správe sa k tomuto bodu uvádza, že:
„Spresnenie vnútorného odkazu vzhľadom na skutočnosť, že príspevok uznanému športu je nástrojom financovania, ktorý sa poskytuje národným športovým zväzom, a nie národným športovým organizáciám.“
Uvedená skutočnosť je však v priamom rozpore so skutkovým a právnym stavom, pretože doplnenie tohto bodu nemá nič spoločné s národnými športovými organizáciami. Doplnenie slov „prvého bodu“ totiž znamená, že boli z poskytnutia tohto príspevku priamo vylúčené národné športové zväzy zdravotne postihnutých športovcov, pretože tento bod hovorí o tom že uznaným športom je šport uznaný MOV.
   Je pritom paradoxné, že pôvodný zákon o športe totožné znenie pôvodne obsahoval, avšak vzhľadom na to, že boli za národné športové zväzy uznané i športové organizácie zdravotne postihnutých športovcov a išlo preto o diskriminačné znenie zákona, tak zákonom číslo 354/2016, ktorým sa doplnil zákon č. 440/2015 o športe, bol novelizovaný § 68 ods. 1 zákona o športe a to tak, že sa vypustili slová „prvého bodu“.
  Čiže v roku 2016 sa novelou zákona o športe vypustili slová „prvého bodu“ a v roku 2018 sa novelou zákona o športe budú znovu vkladať slová „prvého bodu“?
   V danom konkrétnom prípade je problém zrejme v tom, že pri tvorbe zákona o športe sa počítalo s tým, že národnými športovými zväzmi budú výlučne národné športové zväzy „zdravých“ športovcov, ktoré na tejto úrovni pôsobili i pred prijatím tohto zákona, avšak sa nedôsledne vymedzili ustanovenia § 16 zákona o športe a tak sa vytvoril priestor pre to, aby sa národnými športovými zväzmi stali i športové organizácie zdravotne postihnutých športovcov.
Národným športovým zväzom mala byť totiž iba športová organizácia, ktoré podľa §16 ods. 1 písm. b) „vykonáva výlučnú pôsobnosť pre príslušný šport na území Slovenskej republiky“. Čiže organizácia ktorá vykonáva pôsobnosť pre jeden príslušný šport ako futbalový zväz, hokejový zväz, atletický zväz, tenisový zväz a pod.. U zdravotne postihnutých takáto organizácia pritom neexistuje, a ani v budúcnosti (vzhľadom na početnosť športovcov u zdravotne postihnutých) existovať nebude, takže sa týmto rátalo s tým, že národným športovým zväzom budú iba športové organizácie u zdravých športovcov. To preukazuje i príloha č. 3 zákona o športe, kde vzorec výpočtu podielu športu sa týka výlučne športu zdravých športovcov t.j. športov uznaných MOV.
 Vzhľadom na uvedené právne skutočnosti navrhujeme:
a) buď vypustiť diskriminačné ustanovenie bodu 2 z navrhovanej novely zákona o športe, ktoré diskriminuje existujúce národné športové zväzy zdravotne postihnutých športovcov
alebo
   b) doplniť ustanovenie § 16 ods. 1 písm. c) a d) tak, aby národné športové zväzy boli iba u zdravých športovcov a to nasledovne:
 V § 16 ods. 1 písm. c) sa za slová „päť súťažiacich športových klubov“ vkladajú slová „pre príslušný šport“, a za slová „najmenej 100 aktívnych športovcov“ vkladajú slová „ pre príslušný šport“.

V § 16 ods. 1 písm. d) sa za slová „celoštátnu súťaž mládeže“ vkladajú slová „pre príslušný šport“.

Týmto znením by sa jednoznačne definovalo, že pri národnom športovom zväze sa jedná o športové kluby v príslušnom športe a aktívnych športovcov v príslušnom športe ako i celoštátne súťaže v príslušnom športe a nie o kluby v rôznych športoch či aktívnych športovcov v rôznych športoch ako je to u zdravotne postihnutých športovcov. Na základe takéhoto doplnenia zákona o športe by multišportové organizácie zdravotne postihnutých športovcov nespĺňali podmienky byť národnými športovými zväzmi, čo by bolo v súlade so súčasným znením zákona o športe vrátane jeho príloh.