LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Platforma rodín (Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením)
Pripomienka k: bodu 15. § 77 odsek 2 písmeno c)
Dátum vytvorenia: 13.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
k bodu 15.  § 77 odsek 2 písmeno c) navrhujeme zlúčiť písmeno c) s písmenom d) a zmeniť text v písmene c) nasledovne:
Vo výške najmenej 7% na národný športový projekt podľa § 75, ods. 4 a § 75, ods. 5.

Odôvodnenie: V súlade so zákonom č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou, tkz. Antidiskriminačný zákon, ktorý uplatňuje zásady rovnakého zaobchádzania a ustanovuje prostriedky právnej ochrany, ak dôjde k porušeniu tejto zásady, si dovoľujeme upozorniť, že v MPK materiáli:

v bode 15. V § 77 odsek 2 písmeno c) v znení: Vo výške najmenej 5,5% na národný športový projekt podľa § 75 ods. 4  a písmeno  d) v znení , vo výške najmenej 1,5% na národný športový projekt  podľa § 75 ods. 5,  sú rozdelené finančné prostriedky na Top tím zvlášť pre zdravých športovcov a zvlášť pre športovcov so zdravotným postihnutím. Toto opäť považujeme v nesúlade s antidiskriminačným zákonom, ktorý v §2 stanovuje priamu a nepriamu diskrimináciu. Vyššie uvedené prerozdelenie považujeme za  nepriamu diskrimináciu, pretože znevýhodňuje osoby v porovnateľnej situácii s inými osobami. Rovnosť subjektov základných práv a slobôd zaručuje Ústava Slovenskej republiky. Taktiež je pre Slovenskú republiku, od 25. júna 2010 záväzný  Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím publikovaný v Z.z. pod č.317/2010 Z.z. a  Opčný protokol k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, publikovaný v Z.z. pod číslom 318/ 2010 Z.z., na základe ktorých veríme, že zdravotne postihnutí športovci nemôžu  byť odčleňovaní od zdravých športovcov.