LP/2018/156 Správa o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 38550/2018/AB
Podnet: Štatút zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva
schválený uznesením vlády č. 543/2005 z 13. júla 2005
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Informatívny materiál nelegislatívneho charakteru
Posledná zmena: 26.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/156
Dátum začiatku MPK: 19.03.2018
Dátum konca MPK: 23.03.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.03.2018
Ukončenie štádia: 19.03.2018
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.03.2018
Ukončenie štádia: 23.03.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 24.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)