LP/2018/147 Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 5.0) v súvislosti s úpravou výkonnostného rámca

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 11.04.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Tab. 74 Výkonnostný rámec Prioritnej osi 7: Navrhujeme zreálniť definované hodnoty výstupových ukazovateľov, resp. zadefinovať vhodnejšie ukazovatele výstupu, prípadne  nový implementačný krok Výkonnostného rámca pre adekvátnejšie priebežné kvantifikovanie postupu napĺňania cieľov PO 7 OPII a aj vzhľadom na isté časové zdržanie pri plnení pôvodných hodnôt ukazovateľov Výkonnostného rámca.