LP/2018/147 Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 5.0) v súvislosti s úpravou výkonnostného rámca

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 11.04.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Na str. 145 v poznámke pod čiarou č. 53 sa uvádza: „S účinnosťou od 01.01.2016 úlohy koordinátora štátnej pomoci plní Protimonopolný úrad SR v súlade so zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).“

     Podľa § 2 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) je Protimonopolný úrad SR koordinátorom pomoci, preto odporúčame v poznámke pod čiarou nahradiť pojem „koordinátor štátnej pomoci“ pojmom „koordinátor pomoci“.