LP/2018/147 Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 5.0) v súvislosti s úpravou výkonnostného rámca

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 11.04.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
3) Zásadne žiadame doplniť zmienku o prepojení PO 7 OP II s výstupom platformy „Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel“, ktorý vznikol ako súčasť plnenia Implementačného plánu Stratégie výskumu  a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3).
Odôvodnenie: navrhujeme vzhľadom na to, že ide o implementáciu ex-ante kondicionality týkajúcej sa výskumu a inovácií s  väzbami na informatizáciu spoločnosti.