LP/2018/140 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Vodné hospodárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 4518/2018-9.1
Podnet: § 81 ods. 2 písm. g) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/140
Dátum začiatku MPK: 14.03.2018
Dátum konca MPK: 05.04.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.03.2018
Ukončenie štádia: 14.03.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.03.2018
Ukončenie štádia: 05.04.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.04.2018
Ukončenie štádia: 08.06.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 08.06.2018
Ukončenie štádia: 28.06.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 08.06.2018
Ukončenie štádia: 28.06.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 28.06.2018
Ukončenie štádia: 28.06.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 28.06.2018
Ukončenie štádia: 28.06.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.06.2018
Ukončenie štádia: