LP/2018/132 Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie

Pridať
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie
Národná banka Slovenska po prerokovaní s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 16 písm. a) až c), f) a g) zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Pridať
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie (oznámenie č. 373/2016 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
Pridať
1.
§ 1 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:„h) limite na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu, výške tohto limitu a metodiku na výpočet tohto podielu.“.
Pridať
2.
V § 7 ods. 1 sa slová „odsekov 5 až 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 4 až 6“ a slová „8 až 13 a nemôže prekročiť hodnotu 1“ sa nahrádzajú slovami „7 až 12 a nemôže prekročiť hodnotu 0,9“.
Pridať
3.
V § 7 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 až 13 sa označujú ako odseky 2 až 12.
Pridať
4.
V § 7 ods. 2 sa slová „podľa odseku 4“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 3“ a slová „40 %“ sa nahrádzajú slovami „20 %“.
Pridať
5.
V § 7 ods. 3 sa slová „1 až 3“ nahrádzajú slovami „1 a 2“.
Pridať
6.
V § 7 ods. 9 sa slová „8 a 9“ nahrádzajú slovami „7 a 8“.
Pridať
7.
V § 7 ods. 11 sa slová „8 až 11“ nahrádzajú slovami „7 až 10“.
Pridať
8.
V § 8 ods. 2 sa slová „8 až 10“ nahrádzajú slovami „7 až 9“.
Pridať
9.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:„§ 8aLimit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu, výška tohto limitu a metodika na výpočet tohto podielu (1) Podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu sa vypočíta ako podiel celkovej zadlženosti spotrebiteľa podľa odseku 6 k 12-násobku celkovej výšky príjmov spotrebiteľa podľa § 2 ods. 4. (2) Limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu nemôže prekročiť hodnotu 8, ak v odseku 3 nie je uvedené inak. (3) Objem poskytnutých úverov na bývanie okrem úverov podľa odseku 5, pri ktorých podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu prekračuje hodnotu 8, nemôže presiahnuť 5 % z celkového objemu nových úverov na bývanie okrem úverov podľa odseku 5 s dátumom uzavretia zmluvy v tom istom kalendárnom štvrťroku. (4) Ak veriteľ v priebehu predchádzajúcich dvanástich mesiacov poskytol spotrebiteľovi okrem novoposkytovaného úveru aj iný úver na bývanie alebo navýšil celkovú výšku úveru na bývanie, ktorý predtým sám poskytol, do objemu poskytnutých úverov na bývanie na účely odseku 3 sa započítava kumulatívna hodnota všetkých takýchto úverov. To neplatí pre existujúce úvery, ktoré budú čerpaním poskytovaného úveru na bývanie vyplatené. (5) Limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na úver na bývanie, ktorým sa splatí jeden existujúci úver na bývanie alebo spotrebiteľský úver alebo viac existujúcich úverov na bývanie alebo spotrebiteľských úverov (ďalej len „refinancovaný úver“), alebo ak ide o zmenu zmluvy o úvere na bývanie spočívajúcu v navýšení výšky úveru na bývanie (ďalej len „navýšený úver“), ak v týchto situáciách výška poskytnutého úveru na bývanie neprevyšuje súčet zostávajúcich výšok refinancovaných úverov alebo navýšených úverov o nižšiu z hodnôta) 2000 eur,b) 5 % súčtu zostávajúcich výšok refinancovaných úverov alebo navýšených úverov. (6) Celkovou zadlženosťou spotrebiteľa sa na účely tohto opatrenia rozumie súčet výšky novoposkytovaného úveru na bývanie a zostatkových hodnôt existujúcich úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov spotrebiteľa overených v registri údajov o spotrebiteľských úveroch a úveroch na bývanie a vypočíta sa ako súčet zostatkových hodnôt úverov na bývanie, spotrebiteľských úverov, aktuálnej zostatkovej hodnoty spotrebiteľských úverov poskytnutých vo forme vyčerpaného povoleného prečerpania a vo forme vyčerpaných úverových rámcov kreditných kariet a sumy zodpovedajúcej 20 % zo schválených nevyčerpaných povolených prečerpaní a zo schválených nevyčerpaných úverových rámcov kreditných kariet spotrebiteľa. Výška celkovej zadlženosti spotrebiteľa sa môže znížiť o zostávajúcu hodnotu existujúcich úverov, ktoré budú čerpaním poskytovaného úveru na bývanie vyplatené. (7) Na účely výpočtu celkovej zadlženosti podľa odseku 6 sa na existujúce úvery, pri ktorých je spotrebiteľ spoludlžníkom, hľadí, ako keby bol spotrebiteľ jediným dlžníkom. Ak spoludlžník pri inom úvere žiada o úver spoločne so spotrebiteľom, zostatková hodnota iného úveru sa započíta iba raz. (8) Správnosť a aktuálnosť informácií o zostatkovej hodnote existujúcich úverov potrebných na určenie výšky celkovej zadlženosti spotrebiteľa podľa odsekov 6 a 7 sa overuje s ohľadom na získané informácie z registra údajov o spotrebiteľských úveroch a úveroch na bývanie, pričom overenie vychádza z informácií dostupných v registri údajov o spotrebiteľských úveroch a úveroch na bývanie v čase posudzovania úveru na bývanie alebo jeho navýšenia.“.
Pridať
10.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 9aPrechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2018 (1) Limit podľa § 7 ods. 2 sa v období od 1. júla 2018 do 30. septembra 2018 uplatňuje tak, že objem poskytnutých úverov na bývanie zabezpečených nehnuteľnosťou podľa § 6 ods. 2 a 3 okrem úverov na bývanie podľa § 7 ods. 3, pri ktorých ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie prekračuje hodnotu 0,8, nemôže presiahnuť 35 % z celkového objemu nových úverov na bývanie zabezpečených nehnuteľnosťou podľa § 6 ods. 2 a 3 okrem úverov na bývanie podľa § 7 ods. 3 s dátumom uzavretia zmluvy v tom istom kalendárnom štvrťroku. (2) Limit podľa § 7 ods. 2 sa v období od 1. októbra 2018 do 31. decembra 2018 uplatňuje tak, že objem poskytnutých úverov na bývanie zabezpečených nehnuteľnosťou podľa § 6 ods. 2 a 3 okrem úverov na bývanie podľa § 7 ods. 3, pri ktorých ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie prekračuje hodnotu 0,8, nemôže presiahnuť 30 % z celkového objemu nových úverov na bývanie zabezpečených nehnuteľnosťou podľa § 6 ods. 2 a 3 okrem úverov na bývanie podľa § 7 ods. 3 s dátumom uzavretia zmluvy v tom istom kalendárnom štvrťroku. (3) Limit podľa § 7 ods. 2 sa v období od 1. januára 2019 do 31. marca 2019 uplatňuje tak, že objem poskytnutých úverov na bývanie zabezpečených nehnuteľnosťou podľa § 6 ods. 2 a 3 okrem úverov na bývanie podľa § 7 ods. 3, pri ktorých ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie prekračuje hodnotu 0,8, nemôže presiahnuť 25 % z celkového objemu nových úverov na bývanie zabezpečených nehnuteľnosťou podľa § 6 ods. 2 a 3 okrem úverov na bývanie podľa § 7 ods. 3 s dátumom uzavretia zmluvy v tom istom kalendárnom štvrťroku. (4) Limit podľa § 8a ods. 3 sa v období od 1. júla 2018 do 30. septembra 2018 uplatňuje tak, že objem poskytnutých úverov na bývanie okrem úverov podľa § 8a ods. 5, pri ktorých podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu prekračuje hodnotu 8, nemôže presiahnuť 20 % z celkového objemu nových úverov na bývanie okrem úverov podľa § 8a ods. 5 s dátumom uzavretia zmluvy v tom istom kalendárnom štvrťroku. (5) Limit podľa § 8a ods. 3 sa v období od 1. októbra 2018 do 31. decembra 2018 uplatňuje tak, že objem poskytnutých úverov na bývanie okrem úverov podľa § 8a ods. 5, pri ktorých podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu prekračuje hodnotu 8, nemôže presiahnuť 15 % z celkového objemu nových úverov na bývanie okrem úverov podľa § 8a ods. 5 s dátumom uzavretia zmluvy v tom istom kalendárnom štvrťroku. (6) Limit podľa § 8a ods. 3 sa v období od 1. januára 2019 do 31. marca 2019 uplatňuje tak, že objem poskytnutých úverov na bývanie okrem úverov podľa § 8a ods. 5, pri ktorých podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu prekračuje hodnotu 8, nemôže presiahnuť 10 % z celkového objemu nových úverov na bývanie okrem úverov podľa § 8a ods. 5 s dátumom uzavretia zmluvy v tom istom kalendárnom štvrťroku.“.
Pridať
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2018, okrem čl. I bodu 9 ustanovení § 8a ods. 6 až 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2018.
podpisujúci v. r.


Existujúce pripomienky

Pre všetky ustanovenia

Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Podľa návrhu dochádza k obmedzeniu, že objemy nových úverov na bývanie, pri ktorých ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie (LTV – loan to value) prekračuje hodnotu 0,8, nesmú presiahnuť 20 % z celkového objemu nových úverov na bývanie v príslušnom štvrťroku. Ďalším obmedzením je zavedenie nového limitu na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu spotrebiteľa (DTI – debt to income) vo výške 8, pričom tento limit môže prekročiť maximálne 5 % z celkového objemu nových úverov na bývanie poskytnutých v príslušnom kalendárnom štvrťroku. Tieto opatrenia vyžadujú, aby spotrebitelia mali pred nákupom nehnuteľnosti nasporených viac vlastných finančných prostriedkov. V súčasnosti už platí obmedzenie ohľadne LTV, avšak mnohí spotrebitelia, ak nemajú nasporenú dostatočnú výšku vlastných finančných prostriedkov, kombinujú pri nákupe nehnuteľnosti úver na bývanie a spotrebiteľský úver. Po zavedení DTI už takýto postup nebude možný, lebo všetky spotrebiteľské úvery, vrátane povolených prečerpaní a kreditných kariet, budú započítané do DTI. Preto sú odôvodnené obavy, že spotrebitelia, ktorí sú nútení riešiť svoju bytovú otázku a nebudú mať dostatok vlastných zdrojov, budú musieť buď získať pôžičku z iných zdrojov (napríklad pôžičku podľa Občianskeho zákonníka, peer-to-peer financovanie), čo môže presunúť spotrebiteľov do neregulovanej zóny a taktiež, ak spotrebitelia budú musieť všetky svoje nasporené finančné prostriedky vložiť do nákupu nehnuteľnosti (z dôvodu obmedzenia LTV), nezostane im žiadna rezerva pre prípad problémov. Uvedené obmedzenia môžu spôsobiť aj to, že spotrebitelia budú musieť ísť bývať na nejaký čas do podnájmu, pričom komerčné nájomné častokrát prevyšuje splátku úveru na bývanie na identickú nehnuteľnosť. Bývanie v komerčných podnájmoch navyše zhoršuje možnosti šetrenia, a teda aj možnosť prípadnej kúpy nehnuteľnosti. Najväčší vplyv v tomto smere je vidieť pri spotrebiteľoch financujúcich svoje prvé bývanie. Je tiež dôležité upozorniť, že pri príprave Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 až 2020 sa pri analýze reverzných hypoték zmieňoval aj fakt, že vlastníctvo bývania je aj zabezpečením do budúcnosti. Podnájom je relatívne drahé riešenie, pričom spotrebitelia nemusia byť schopní v starobe platiť komerčné nájomné. Kúpu nehnuteľnosti možno zároveň chápať aj ako spôsob investície, resp. šetrenia si na starobu (napríklad reverzné hypotéky alebo predaj nehnuteľnosti). Upozorňujem, že vzhľadom na to, že v súčasnosti riešia svoju bytovú otázku ešte stále silné populačné ročníky a v slovenských podmienkach absentuje systémové riešenie nájomného bývania, je potrebné, aby sprísnenie podmienok poskytovania úverov na bývanie bolo súčasne prepojené s adekvátnymi riešeniami v oblasti nájomného bývania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.3.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad názov právneho predpisu zosúladiť s bodom 18 prílohy LPV, v čl. I bode 1 nahradiť slovo „metodiku“ slovom „metodike“, bod 2 preformulovať takto: „2. V § 7 ods. 1 sa slová „5 až 7 k hodnote zabezpečenia úveru na bývanie podľa odsekov 8 až 13 a nemôže prekročiť hodnotu 1“ nahrádzajú slovami „4 až 6 k hodnote zabezpečenia úveru na bývanie podľa odsekov 7 až 12 a nemôže prekročiť hodnotu 0,9“.“, v bode 8 vložiť za slová „ods. 2“ slová „úvodnej vete“, v bode 10 § 9a ods. 1 až 6 vypustiť slová „v období“ ako nadbytočné, v čl. II nahradiť slová „bodu 9“ slovami „deviateho bodu“ a vypustiť slovo „ustanovení“ ako nadbytočné]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.3.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I, k bodu 9, k § 8a V odseku 6 žiadam znenie poslednej vety preformulovať takto: „Výška celkovej zadlženosti spotrebiteľa sa môže znížiť o zostávajúcu hodnotu existujúcich úverov, ktoré budú pri čerpaní poskytovaného úveru na bývanie preukázateľne čiastočne alebo úplne vyplatené.“. Cieľom tohto návrhu je zabrániť obmedzovaniu mobility spotrebiteľov, napríklad pri presunoch z nehnuteľnosti, na ktorú čerpajú úver na bývanie do inej nehnuteľnosti, na ktorú plánujú čerpať úver na bývanie, ak je preukázateľné, že existujúci úver bude čiastočne alebo úplne vyplatený buď novým úverom alebo iným spôsobom (napríklad vlastnou hotovosťou) pri čerpaní nového úveru na bývanie. Táto skutočnosť by mala byť zohľadnená pri určovaní výšky celkovej zadlženosti spotrebiteľa. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.3.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I, k bodu 9, k § 8a Pri výpočte celkovej zadlženosti spotrebiteľa odporúčam zvážiť aj situáciu, kedy je spotrebiteľ ručiteľom v inom úverovom vzťahu. Vo výpočte celkovej zadlženosti spotrebiteľa sa do výpočtu úverových záväzkov spotrebiteľa nezapočítava ručenie spotrebiteľa, a to ani v pomernej časti ako napríklad pri schválených, ale nevyčerpaných povolených prečerpaniach. Ak pôvodný dlžník úver nespláca, je spotrebiteľ povinný splácať takýto úver za neho, čo bude mať negatívny vplyv na celkovú zadlženosť spotrebiteľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.3.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.3.2018 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Čl. I bod 10 – návrh § 9a Navrhujeme nasledovné znenie: „„§ 9a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2018 (1) Limit podľa § 7 ods. 2 sa v období od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 uplatňuje tak, že objem poskytnutých úverov na bývanie zabezpečených nehnuteľnosťou podľa § 6 ods. 2 a 3 okrem úverov na bývanie podľa § 7 ods. 3, pri ktorých ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie prekračuje hodnotu 0,8, nemôže presiahnuť 35 % z celkového objemu nových úverov na bývanie zabezpečených nehnuteľnosťou podľa § 6 ods. 2 a 3 okrem úverov na bývanie podľa § 7 ods. 3 s dátumom uzavretia zmluvy v tom istom kalendárnom polroku. (2) Limit podľa § 7 ods. 2 sa v období od 1. januára 2019 do 30. júna 2019 uplatňuje tak, že objem poskytnutých úverov na bývanie zabezpečených nehnuteľnosťou podľa § 6 ods. 2 a 3 okrem úverov na bývanie podľa § 7 ods. 3, pri ktorých ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie prekračuje hodnotu 0,8, nemôže presiahnuť 30 % z celkového objemu nových úverov na bývanie zabezpečených nehnuteľnosťou podľa § 6 ods. 2 a 3 okrem úverov na bývanie podľa § 7 ods. 3 s dátumom uzavretia zmluvy v tom istom kalendárnom polroku. (3) Limit podľa § 7 ods. 2 sa v období od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019 uplatňuje tak, že objem poskytnutých úverov na bývanie zabezpečených nehnuteľnosťou podľa § 6 ods. 2 a 3 okrem úverov na bývanie podľa § 7 ods. 3, pri ktorých ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie prekračuje hodnotu 0,8, nemôže presiahnuť 25 % z celkového objemu nových úverov na bývanie zabezpečených nehnuteľnosťou podľa § 6 ods. 2 a 3 okrem úverov na bývanie podľa § 7 ods. 3 s dátumom uzavretia zmluvy v tom istom kalendárnom polroku. (4) Limit podľa § 8a ods. 3 sa v období od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 uplatňuje tak, že objem poskytnutých úverov na bývanie okrem úverov podľa § 8a ods. 5, pri ktorých podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu prekračuje hodnotu 10, nemôže presiahnuť 20 % z celkového objemu nových úverov na bývanie okrem úverov podľa § 8a ods. 5 s dátumom uzavretia zmluvy v tom istom kalendárnom polroku. (5) Limit podľa § 8a ods. 3 sa v období od 1. januára 2019 do 30. júna 2019 uplatňuje tak, že objem poskytnutých úverov na bývanie okrem úverov podľa § 8a ods. 5, pri ktorých podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu prekračuje hodnotu 10, nemôže presiahnuť 15 % z celkového objemu nových úverov na bývanie okrem úverov podľa § 8a ods. 5 s dátumom uzavretia zmluvy v tom istom kalendárnom polroku. (6) Limit podľa § 8a ods. 3 sa v období od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019 uplatňuje tak, že objem poskytnutých úverov na bývanie okrem úverov podľa § 8a ods. 5, pri ktorých podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu prekračuje hodnotu 10, nemôže presiahnuť 10 % z celkového objemu nových úverov na bývanie okrem úverov podľa § 8a ods. 5 s dátumom uzavretia zmluvy v tom istom kalendárnom polroku.“.“ Odôvodnenie: Navrhujeme dlhšie prechodné obdobia. Uvedené opatrenia, vzhľadom na ich navrhované rýchle nasadenie, môžu na trhu s úvermi spôsobiť enormný dopyt po úveroch na bývanie, ktorý bude mať za dôsledok zvýšenie predaja úverov a rast cien nehnuteľností ešte pred účinnosťou navrhovaných opatrení. Postupným a menej skokovým nasadzovaním striktnejších pravidiel nebude na klienta vyvíjaný taký tlak (mediálny a marketingový), aby nepremeškal „poslednú šancu na získanie úveru za dostupných podmienok“. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.3.2018 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Dôvodová správa Navrhujeme doplniť do dôvodovej správy, že NBS po 2 rokoch od zavedenia navrhovaných opatrení (úroveň ukazovateľa DTI a zmeny v LTV) prehodnotí ich účinnosť a dopady. Odôvodnenie: Po implementácii navrhovaných opatrení dôjde ku kumulácii dopadov viacerých regulačných opatrení na trhu úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov. V súčasnosti nie je jednoznačne možné vyhodnotiť celkový synergický efekt uvedených zásahov, ktoré podľa nášho názoru budú mať vážny dopad na sektor úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, trh s nehnuteľnosťami a prenesene na celú ekonomiku SR. Náš návrh je v súlade s analýzou účelnosti a efektívnosti regulácie (tzv. systematické ex post hodnotenie regulácií) Stratégie lepšej regulácie – RIA 2020. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.3.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V osobitnej časti dôvodovej správy k čl. I bodu 9 § 8a ods. 7 odporúčam precizovať metodiku výpočtu celkovej zadlženosti v prípade spoludlžníkov, najmä ak ide o spoludlžníkov, ktorí už majú existujúci úver/úvery a plánujú požiadať o nový úver. Z predmetného odôvodnenia nie je jednoznačne zrejmé, ako postupovať pri výpočte celkovej zadlženosti v prípade spoludlžníkov, ktorí už majú existujúci úver a plánujú požiadať o nový úver, či sa na oboch nazerá ako na jeden subjekt a jednotlivé úvery sa započítavajú spoločne iba raz. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.3.2018 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Čl. I bod 9 – návrh § 8a ods. 2 Navrhujeme nasledovné znenie: „(2) Limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu nemôže prekročiť hodnotu 10, ak v odseku 3 nie je uvedené inak.“ Odôvodnenie: Sme toho názoru, že dopady zavedenia ukazovateľa DTI na navrhovanej úrovni 8 budú mať oveľa výraznejší dopad, než predpokladá NBS. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.3.2018 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Čl. I bod 9 – návrh § 8a ods. 4 Navrhujeme vypustiť Čl. I bod 9 – návrh § 8a ods. 4. Odôvodnenie: Navrhované ustanovenie je technicky problematické a podľa nášho názoru nevykonateľné v praxi. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.3.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.3.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. II V čl. II slová „čl. I bodu 9 ustanovení“ vypustiť z nadbytočnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.3.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.3.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.3.2018 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Čl. I bod 9 – návrh § 8a ods. 3 Navrhujeme nasledovné znenie: „(3) Objem poskytnutých úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov okrem úverov podľa odseku 5 a podľa § 6a ods. 5 Opatrenia Národnej banky Slovenska č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, pri ktorých podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu prekračuje hodnotu 10, nemôže presiahnuť 5 % z celkového objemu nových poskytnutých úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov okrem úverov podľa odseku 5 a podľa § 6a ods. 5 Opatrenia Národnej banky Slovenska č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver s dátumom uzavretia zmluvy v tom istom kalendárnom polroku.“ Odôvodnenie: Navrhujeme, aby sa povolené maximálne 5 % presiahnutie počítalo z objemu poskytnutých spotrebiteľských úverov aj úverov na bývanie, pretože spravidla sa úver na bývanie poskytuje spoločne so spotrebiteľským úverom (napr. dozariaďovanie bytu). Pôvodnou formuláciou nie je zrejmé, pre ktorý typ úveru má veriteľ uplatniť výnimku, ak sa poskytujú spotrebiteľský úver a úver na bývanie súčasne. Zároveň z praktických dôvodov navrhujeme nastaviť limit na objem poskytnutých úverov. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.3.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.3.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Predkladacej správe V Predkladacej správe odporúčame uviesť do súladu sociálne vplyvy predkladaného materiálu s bodom 9. Doložky vybraných vplyvov Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.3.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K predkladacej správe a všeobecnej časti dôvodovej správy Informácie o sociálnych vplyvoch predloženého návrhu opatrenia uvedené v predkladacej správe a vo všeobecnej časti dôvodovej správy je potrebné zosúladiť s vplyvmi identifikovanými v doložke vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Kým v doložke vybraných vplyvov je vyznačený pozitívny sociálny vplyv, v predkladacej správe a dôvodovej správe je uvedené, že návrh opatrenia nemá sociálny vplyv. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.3.2018 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) k Doložke zlučiteľnosti právneho predpisu s právom EÚ V bode 4c) doložky odporúčame vypustiť konanie 2012/4165, ktoré už bolo uzavreté. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.3.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Dávame do pozornosti skutočnosť, že situáciu súvisiacu so sprísnením podmienok pre poskytovanie úverov na bývanie je potrebné vnímať v širšom kontexte. Pri dnešnej cenovej úrovni predaja bytov a po sprísnení podmienok žiadateľov pre poskytnutie úveru na bývanie, títo, najmä v prípade mladých ľudí, často nemajú naakumulované také finančné zdroje, ktorými by vykryli zostávajúcu časť na dofinancovanie bytu a jeho zariadenie. Situáciu preto často riešia tým, že si chýbajúce zdroje požičiavajú a to spravidla za menej výhodných podmienok, ako je tomu pri poskytovaní úveru na bývanie. Z tohto pohľadu sa dostávajú do ešte väčšieho rizika dlhovej pasce resp. sa navrhovaným sprísnením podmienok na získanie úveru na bývanie dosiahnutie vlastného bývania (najmä pre mnohých mladých ľudí) vzďaľuje. Vzhľadom na uvedené odporúčame prehodnotiť identifikované sociálne vplyvy predloženého návrhu opatrenia a zvážiť, či predložený návrh neprináša aj negatívne sociálne vplyvy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.3.2018 Detail