Pripomienka sa nenašla.

LP/2018/124 Štvrtá správa o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky

Pridať
Štvrtá správa o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky


Zoznam subjektov bez pripomienok

ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)

Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.3.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.3.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.3.2018 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.3.2018 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.3.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Príloha č. 1 - Prehľad školení z jazykovej kultúry Do tabuľky v prílohe č. 1 v časti MZ SR za rok 2016 a za rok 2017 vložiť text :„Správne používanie slovenského jazyka pre Komunikačný odbor MZ SR“, interný lektor MZ SR, počet zúčastnených zamestnancov 4, účasť v percentách 2%. Odôvodnenie: Uvedený text žiadame doplniť do tabuľky z dôvodu, že v rokoch 2016 a 2017 boli na Ministerstve zdravotníctva SR realizované školenia typu z jazykovej kultúry. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.3.2018 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 1. K vlastnému materiálu – časť Vzdelávanie zamestnancov Vo vlastnom materiáli v časti Vzdelávanie zamestnancov (strana 4) predkladateľ konštatuje: „Zo všetkých ÚOŠS si povinnosť vyplývajúcu z § 10 ods. 2 zákona o štátnom jazyku nesplnili len tri služobné úrady.“ „Ani Národný bezpečnostný úrad SR (NBÚ) nezorganizoval žiadne vzdelávanie zo slovenského jazyka. Ako dôvod uviedol, že vzdelávacie ustanovizne neposkytujú dostatočné množstvo vzdelávacích programov v oblasti zvyšovania jazykovej kultúry a zamestnancov NBÚ sa z kapacitných dôvodov nepodarilo na takéto školenia prihlásiť.“ Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) si svoju povinnosť podľa § 10 ods. 2 zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov splnil tým, že Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky zaslal požadované informácie týkajúce sa účasti zamestnancov na vzdelávacích aktivitách zameraných na používanie spisovného jazyka v oficiálnom styku. V období od 1. januára 2016 do 30. septembra 2017 úrad svojich zamestnancov prihlásil dvakrát na odborný seminár s názvom „Zásady správneho používania slovenského jazyka v úradnej komunikácii“, ktorý organizoval Inštitút pre verejnú správu, no z dôvodu ich obsadenosti sa zamestnanci úradu nemohli týchto odborných seminárov zúčastniť. Zároveň dávame do pozornosti, že podľa § 21 písm. j) zákona č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov je oficiálny názov úradu „Národný bezpečnostný úrad“, bez pridania slov „Slovenskej republiky“. Na základe uvedeného navrhujeme upraviť text v zmysle pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.3.2018 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 2. K vlastnému materiálu – časť Overovanie štátneho jazyka v rámci výberových konaní Vo vlastnom materiáli v časti Overovanie štátneho jazyka v rámci výberových konaní (strana 5) v druhom odseku predkladateľ konštatuje: „Napriek odporúčaniu uvedenému v prvej správe sa overovanie ovládania slovenského spisovného jazyka pri prijímaní nových zamestnancov zaviedlo len sporadicky, výraznejšie v činnosti ministerstiev než v ostatných ÚOŠS.“ V podmienkach úradu sa pravidelne a nie sporadicky každý uchádzač o prijatie do služobného pomeru podrobuje previerke ovládania štátneho jazyka tak, ako to ustanovuje § 14a ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 73/1998 Z. z.“) a pre tieto potreby si úrad vypracoval písomné testy, ktoré obsahujú 8 pomerne rozsiahlych otázok. Policajtom (a aj príslušníkom úradu) môže totiž byť podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 73/1998 Z. z. iba štátny občan Slovenskej republiky, ktorý ovláda štátny jazyk. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.3.2018 Detail
SVSRNM (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny) K časti Ministerstvo školstva, Odporúčania (strana 23 prvý odsek tretí bod): Bod 3. „Zvážiť navýšenie hodinovej dotácie predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra na prvom a druhom stupni základných škôl s VJM“ žiadame vypustiť. Odôvodnenie: Základné školy s vyučovacím jazykom slovenským majú na I. stupni 96 hodín, na II. stupni 146 v hodín, teda spolu 242 vyučovacích hodín predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra. Základné školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny majú na I. stupni 102 hodín a na II. stupni 146 hodín, teda spolu 260 vyučovacích hodín predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra. To znamená, že školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny už teraz majú o 18 vyučovacích hodín viac. Škola ešte môže po prerokovaní v rade školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší celkový počet hodín, najviac však na 108 hodín na 1. stupni a na 161 hodín na 2. stupni. To je, z hľadiska potreby dodržania psychohygienických podmienok, maximum. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.3.2018 Detail
SVSRNM (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny) K prílohe č. 9 Prehľad opodstatnených podnetov a zistení týkajúcich sa porušenia jednotlivých ustanovení zákona o štátnom jazyku v období od 1. októbra 2015 do 30. septembra 2017 žiadame nahradiť slovné spojenie „menšín typom písma“ v bodoch 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71 slovným spojením „ menším typom písma“. Odôvodnenie: Gramatická chyba Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.3.2018 Detail
SVSRNM (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny) K časti Ministerstvo školstva (strana 22 tretí odsek tretia veta): Vetu „Naďalej platia predpisy brániace uplatneniu učiteľov slovenského jazyka neovládajúcich maďarský menšinový jazyk aspoň vo vyšších ročníkoch v školách s VJM“ žiadame vypustiť. Odôvodnenie: Žiaden právny predpis SR nebráni učiteľom slovenského jazyka, ktorí neovládajú maďarský jazyk, aby učili na školách s VJM slovenský jazyk a slovenskú literatúru, ak spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.3.2018 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, časť Štátna správa, Vzdelávanie zamestnancov, strana 4 Z podkladov do správy o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky zo dňa 11.10.2017, ktoré Ministerstvu kultúry SR zaslal Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) vyplýva, že v priebehu roku 2016 absolvovali školenie „Jazyková – terminologická kultúra a tvorba termínov a definícií“ len vybraní zamestnanci. Je pravdou, že v období rokov 2016 – 2017 ÚPV SR nezorganizoval školenia ohľadne jazykovej kultúry pre zamestnancov ako to (s výnimkou MZ SR a NBÚ SR) bolo v prípade ostatných ÚOŠS (príloha č. 1 tohto materiálu). Avšak ÚPV sa v týchto podkladoch nevyjadril, že nepokladá za potrebné zabezpečil účasť svojich zamestnancov na školení jazykovej kultúry, pretože všetky písomné materiály vznikajúce v jeho činnosti prechádzajú jazykovou korektúrou, ktorú zabezpečujú poverení odborní pracovníci. Takéto vyjadrenie nevyplýva ani z hodnotení plnenia úlohy B.1 z uznesenia vlády č. 238/2014, ktoré urobil úrad v rokoch 2016 a 2017. V týchto hodnoteniach je okrem iného poukázané na skutočnosť, že všetky dokumenty na úrade prechádzajú jazykovou korektúrou resp. že každý materiál zverejnený v mene úradu musí prejsť korekciou. Z uvedených dôvodov navrhujeme, aby boli vety (strana 4, odsek 1) „Úrad priemyselného vlastníctva SR sa vyjadril, že nepokladá za potrebné zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na školení z jazykovej kultúry, pretože všetky písomné materiály vznikajúce v jeho činnosti prechádzajú jazykovou korektúrou, ktorú zabezpečujú poverení odborní pracovníci.“ nahradené vetami „Úrad priemyselného vlastníctva SR zorganizoval len jedno školenie a to len pre vybraných zamestnancov a poukázal na skutočnosť, že všetky písomné materiály vznikajúce v jeho činnosti prechádzajú jazykovou korektúrou.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.3.2018 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) k vlastnému materiálu V niektorých prípadoch sú pri uvedení dokumentov uvedené aj presné webové adresy, resp. prekliky, kde je možné uvedené dokumenty nájsť. Naopak pri iných je len uvedené, že sa nachádzajú na webovej stránke ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo inej inštitúcie, bez konkrétneho odkazu. Odporúčame zjednotiť prístup a optimálne pre všetky spomenuté dokumenty, ktoré sú prístupné na webových stránkach, uviesť presnú adresu. Na strane 9 pri odkaze na terminologický slovník ÚJD SR navrhujeme uviesť odkaz priamo na tento slovník, ktorý je možno nájsť na internete. https://www.ujd.gov.sk/ujd/WebStore.nsf/viewKey/terminologicky_slovnik/$FILE/terminologick%C3%BD%20slovn%C3%ADk%20fin%C3%A1l%20po%20prijat%C3%AD%20zmien.pdf Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.3.2018 Detail
SVSRNM (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny) K časti Ministerstvo školstva, Odporúčania (strana 23 prvý odsek druhý bod): Bod 2. „Upraviť príslušné predpisy tak, aby sa umožnilo uplatnenie učiteľom slovenského jazyka, ktorí neovládajú jazyk národnostnej menšiny, v školách s VJM.“ žiadame vypustiť. Odôvodnenie: Žiaden právny predpis SR nebráni učiteľom slovenského jazyka, ktorí neovládajú maďarský jazyk, aby učili na školách s VJM slovenský jazyk a slovenskú literatúru, ak spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.3.2018 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) k návrhu uznesenia vlády V bode C.1 návrhu uznesenia vlády sa odporúča predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy realizovať odporúčania uvedené na záver príslušných tematických oblastí. Keďže ide o rôznorodé odporúčania a veľakrát sú určené iba konkrétnemu rezortu navrhujeme (keď už nie priamo v uznesení) aspoň priamo pri jednotlivých odporúčaniach uviesť, komu sú adresované. Prípadne navrhujeme zhotoviť záverečnú tabuľku (na konci materiálu) s uvedením odporúčaní a príslušných gestorov, aby neboli pochybnosti o adresátovi týchto odporúčaní. Zdôvodnenie: Vychádzame zo skúsenosti z vyhodnocovania takýchto materiálov, ako aj z materiálu o kontrole plnenia uznesení vlády SR, ktorý vždy uvádza ako nesprávnu prax, ak autor uznesenia zakotví úlohu v štýle, že odkáže na obsah priloženého materiálu. Plnenie takýchto úloh sa ťažko vyhodnocuje a aj kontroluje. Napríklad u nasledujúcich odporúčaní nie je zrejmé, kto je zodpovedný za plnenie: Štátna správa - oblasť Vzdelávanie zamestnancov: odporúčanie č. 2 (str. 5): Pripraviť jednotný metodický materiál pre zamestnancov štátnej správy zameraný na používanie slovenského spisovného jazyka vo verejnom styku (Kto určí gestora pre prípravu takéhoto materiálu?) Štátna správa - oblasť Činnosť terminologických komisií: odporúčanie č. 3 (str.11 ): Zriadiť pracovnú pozíciu odborného terminológia pre ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správys príbuznou terminologickou oblasťou (Kto určí ktoré ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sú s príbuznou terminologickou oblasťou a kto z nich bude znášať náklady na vytvorenie novej pracovnej pozície?) Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.3.2018 Detail
SVSRNM (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny) K časti ZÁKON O ŠTÁTNOM JAZYKU, Dohľad ministerstva kultúry (strana 26 prvý odsek tretia veta): Vetu „Ako taký má prednosť pred ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi používanie štátneho jazyka, jazykov národnostných menšín a iných jazykov vo verejnom styku v Slovenskej republike.“ žiadame vypustiť. Odôvodnenie: Predkladaná správa je svojou povahou materiál, ktorý sa má zaoberať stavom používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky v sledovanom období, teda uvádzať konkrétne zistenia a kvantifikované údaje. Jeho úlohou nie je vykladať vzťahy medzi právnymi predpismi. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.3.2018 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.3.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.3.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.3.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V predkladacej správe sa uvádza, že „najdôležitejšie úlohy v tejto oblasti sú obsiahnuté v návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky. Financovanie predmetných úloh bude zabezpečené v rámci rozpočtových kapitol jednotlivých rezortov tak, ako je uvedené v doložke vybraných vplyvov.“. V doložke vybraných vplyvov, v bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu sú však vyznačené žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy a súčasne je vyznačené, že nie sú rozpočtovo zabezpečené. Uvedené konštatovania sú navzájom v rozpore a je potrebné ich vzájomne zosúladiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.3.2018 Detail