LP/2017/908 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Andreja Danka, Tibora Bernaťáka a Tibora Jančulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 775)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: bodu 2
Dátum vytvorenia: 21.12.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Bod 2 žiadame vypustiť.
Odôvodnenie: Ide o obsahovú duplicitu s § 34 ods. 8 zákona. Podľa § 38 ods. 4 zákona  „ Na rozhodovanie podľa § 5 ods. 3 okrem pokarhania riaditeľom školy a pochvaly riaditeľom školy, § 5 ods. 4 okrem pokarhania riaditeľom školy, podmienečného vylúčenia a pochvaly riaditeľom školy, § 5 ods. 15, § 6 ods. 4 a 5, § 8 ods. 2 druhej vety, § 9 ods. 5, § 10 ods. 4, 5 a 8, § 14 ods. 4, ods. 6 písm. b) a f), § 16 až 18 a § 37a sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 80)“
Z citovaného znenia teda už vyplýva, že  na ustanovenia § 5 citované  v bode 2 sa správny poriadok nevzťahuje. Súčasne upozorňujeme, že „pojem výkon verejnej moci“ je oveľa širším pojmom, ktorý nezahŕňa iba správne konanie.