LP/2017/908 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Andreja Danka, Tibora Bernaťáka a Tibora Jančulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 775)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bod 2
Dátum vytvorenia: 18.12.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Z navrhovaným ustanovením nesúhlasíme, nakoľko ak má byť jeho cieľom vylúčenie aplikácie zákona o eGovernmente, tak to treba spraviť výslovne priamo v novelizovanom zákone. Nehovoriaci o tom, že definícia verejnej moci je v zákone o eGovernmente plne autonómna a nie je závislá na § 5 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Navrhované znenie preto považujeme za zmätočné a nič neriešiace. Ďalšia argumentácia v dôvodovej správe je nenáležitá, keďže dáva do súvisu pojmy „výkon verejnej moci“ a „správne konanie“ spôsobom, ktorý z hľadiska vedy, ako aj praxe je nevhodný. Verejná moc sa nerealizuje len v správnom konaní. Ak sa nemá na postup riaditeľa aplikovať správny poriadok, treba výslovne vylúčiť jeho aplikáciu a nie deformovať pojem „verejná moc“.