LP/2017/902 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S03025-2017-OL
Podnet: Iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/902
Dátum začiatku MPK: 11.12.2017
Dátum konca MPK: 03.01.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.12.2017
Ukončenie štádia: 08.12.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.12.2017
Ukončenie štádia: 03.01.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 04.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)