LP/2017/874 Návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii pre spoločnosť J & T REAL ESTATE, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 05.12.2017
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Z navrhovaného riešenia vyplýva, že spoločnosť J&T Real Estate plánuje postaviť električkovú trať priamo pred novou budovou Slovenského národného divadla (ďalej len „SND“), t. j. na pozemku štátu v správe Slovenského národného divadla. Ministerstvo kultúry má bohaté negatívne skúsenosti s riešením problematiky električkovej trate pri rekonštrukcii Reduty, sídla Slovenskej filharmónie. Ani použitím najmodernejších materiálov a technológií pri rekonštrukcii uvedenej budovy, či rekonštrukciou koľajovej trate sa nepodarilo úplne zabezpečiť odhlučnenie a eliminovanie vibrácií. Električková trať by spôsobila mnohé prevádzkové problémy SND pri uvádzaní predstavení, pri realizácii vonkajších projektov, partnerských spoluprác a pod ako aj problémy s bezpečnosťou na pešej zóne či k prístupu k pokladniciam SND. Trať je navrhovaná v tesnej blízkosti budovy a jej hracích priestorov, na ktoré sa stanovujú prísne normy a mimoriadne nároky na úroveň hladiny hluku. Na základe skúseností z historickej budovy SND, ako aj budovy Slovenskej filharmónie v centre Starého mesta či iných divadiel, pri ktorých sú trate aktívne využívané na základe ich predchádzajúceho používania (trate neboli vytvorené v súčasnosti), vieme posúdiť nežiaduce vplyvy na umeleckú tvorbu i napriek nedávnym rekonštrukciám a použitiu nových technológií. V budovách je počuť hluk a cítiť otrasy od okoloidúcich súprav ako aj zo samotnej koľajovej trate. Podobné problémy má aj mesto Praha v okolí Národného divadla. V dôsledku jázd električiek, ktoré by spôsobovali otrasy budovy SND, by došlo k zníženiu a znehodnoteniu umeleckého zážitku návštevníkov v sálach divadla. V tzv. tichých pasážach inscenácií činohry a opery by došlo k nežiaducim rušeniam. V súčasnosti je každá električková trať v Bratislave obsluhovaná aspoň dvoma električkovými linkami. V centre sú bežné tri linky. Pre opravu Špitálskej ulice jazdí po Obchodnej až 6 liniek. Keďže oblasť Čulenova-Pribinova má byť podľa investorov uchádzajúcich sa o status významnej investície nové bratislavské centrum, možno očakávať premávku 2 – 4 električkových liniek. Pri súčasnom bežnom 8-minútovom takte medzi spojmi a obojsmernej prevádzke, tak
   - pri 2 linkách prejde pred budovou SND 30 električkových súprav za hodinu,
   - pri 3 linkách prejde pred budovou SND 45 električkových súprav za hodinu,
   - pri 4 linkách prejde pred budovou SND 60 električkových súprav za hodinu.
Len zvýšenie taktu na 6 minút medzi spojmi by viedlo ku 40, 60 a 80 súpravám za hodinu pri dvoch, troch a štyroch linkách.
Na zozname pozemkov v Prílohe 1A materiálu sa nachádzajú aj ďalšie pozemky štátu v správe Slovenského národného divadla. Z predloženého zoznamu je zrejmé, že nejde len o pozemky pred budovou SND, kde sa trať plánuje, ale aj o pozemky okolo celej budovy SND a o pozemok, na ktorom stojí samotná budova SND. Spoločnosť J&T Real Estate si tak nárokuje zasiahnuť do celého priestoru (parkoviska aj budovy SND),  a to bez podrobného a záväzného zverejnenia ich plánov, či zámerov v predmetnom materiáli. Situovanie novej budovy SND je koncepčne vytvorené trojicou architektov Peter Bauer, Pavol Paňák, Martin Kusý tak, aby aj jej priečelie a celkový vzhľad umožnili spĺňať požadovaný celospoločenský význam, to znamená, aby tzv. divadelné námestie, ktorého hranica je situovaná od kraja nákupného centra Eurovea, spĺňalo tieto požiadavky po stránke architektonickej, spoločenskej ako aj zakomponovaním trvalých výtvarných diel do tohto priestoru. Myšlienka architektov a ich výtvarných spolupracovníkov znázorňuje „príbeh“, ktorý začína a vyviera z Prameňa (autori diela: architekt Pavel Bauer, maliar Dušan Buřil) v strede budovy, pokračuje slávnostným schodiskom, „tečie“ okolo základného kameňa budovy k fontáne – Víly (dielo autorov: Alexander Biľkovič, akad. soch., Ing. Arch. Ilja Skoček a Ing. arch. Pavel Bauer) okolo dvoch veží (autor: architekt Pavel Bauer) cez Kaskády (autor: prof. Peter Roller) smerom k rieke Dunaj. Navrhované riešenie realizácie električkovej trate tento umelecký koncept deštruuje. Architektonickým zámerom divadelného námestia bolo vytvorenie uceleného priestoru pre bezproblémový pohyb návštevníkov pešej zóny a, samozrejme, taktiež divadla. Umiestnením plánovanej trasy naprieč týmto priestorom by nastalo vedomé narušenie umeleckej koncepcie autorov, ako aj divadelného námestia a oddychovej zóny. Do priestoru s pešou zónou navrhnutou pre kultúrny zážitok zbavený hluku veľkomesta a dôrazom na požiadavky na určitý komfort divákov, vnáša električková trať deštrukciu tejto myšlienky. 
Na mestskej promenáde, pešej zóne, smerom od nákupného centra Eurovea je dodržiavaný pohyb výhradne pre chodcov, pre ktorých je zabezpečený bezproblémový prístup aj k budove SND. Električková trať by odrezala SND od pešej zóny a voľného prístupu od rieky Dunaj. Už dnes máme veľmi negatívne skúsenosti s križovaním cyklistickej trasy naprieč pešou zónou, ktorú navrhol Magistrát mesta Bratislava. Napriek tomu, že cyklisti majú povinnosť na začiatku pešej zóny zosadnúť z bicykla, tento príkaz nedodržujú a denne sme svedkami kolízií cyklistov s chodcami. Ako najväčší problém vidíme stratu komfortu návštevníkov pri príchode do divadla.
Námestie je ohraničené vzduchotechnikou, stožiarmi s vlajkami, nadrozmernými nálepkami loga SND a city-lightami umiestnenými po jeho okrajoch. Tieto ako aj iné pútače slúžia na propagačné účely divadla, ktoré majú možnosť ľudia vizuálne sledovať, a tak má SND príležitosť oslovenia náhodného okoloidúceho na vzbudenie záujmu o divadelné predstavenie a následnú návštevu priestorov pokladníc. Na propagačné účely sa využíva aj samotný priestor námestia, v ktorom sa usporadúvajú akcie určené pre širokú verejnosť napr. ako festival Eurokontext.sk, Deň otvorených dverí SND a pod., ktoré majú za cieľ dať do povedomia divákom a priblížiť im divadlo. Tento jediný vonkajší priestor divadla nám to umožňuje. Divadelné námestie je aktívne využívané nielen SND a jeho vlastnými aktivitami, ale aj aktivitami jednotlivých subjektov, s ktorými SND spolupracuje, a s ktorými na spomínaných vonkajších priestoroch organizuje športové či kultúrne podujatia. V prípade komerčných prenájmov vonkajších priestorov v okolí fontány, ktoré sú súčasťou príjmov divadla, by jednoznačne došlo k nemožnosti realizovať takéto aktivity alebo k ich veľkému obmedzeniu, a tým aj k významnej strate príjmov. Počas všetkých (vnútorných a vonkajších) aktivít divadla slúži námestie ako bezpečný priestor pohybu veľkého počtu ľudí s dôrazom na bezpečnosť detí, ktoré najčastejšie využívajú priestor (pri detských predstaveniach ide o 800 – 1600 maloletých detí v sprievode pedagogického vedenia). 
Priľahlé parkovisko pri novej budove SND slúži predovšetkým ako jediná možná prístupová komunikácia na dovoz scénických dekorácií, ďalej slúži návštevníkom divadla, umeleckým ako aj ostatným pracovníkom divadla. Kapacitne je už dnes nepostačujúce, pretože divadlo príjme až 1700 návštevníkov v jeden večer, a to je pri kapacite 230 parkovacích miest nepostačujúce. Pri spoločensky významných podujatiach je preto využívaný aj priestor námestia na parkovanie pre protokolárnych hostí.  
V predpokladanej trase električiek má SND v podzemí parkovacie priestory v počte 112 so vstupom pre telesne znevýhodnených občanov a tiež technologické priestory kolektora pre inžinierske siete. Zároveň sú v uvedenom priestore vyvedené technológie vzduchotechniky s vyústením do dvoch veží, na ktorých sú umiestnené aj symboly SND. V podzemných parkovacích priestoroch je tiež strojovňa umeleckého diela Kaskády a umeleckého diela fontány Víly. 
Súčasťou Návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii je aj súpis parciel, ktoré SND užíva ako správca majetku štátu. Konkrétne sa jedná o parcely :
k. ú. Staré Mesto  -
9155/1, 9155/4, 9155/16, 9155/17, 9155/18, 9155/19, 9155/20, 9155/21, 9151/1, 9155/15, 9155/22, 
k. ú. Nivy  - 
9182/12, 9182/19
s celkovou výmerou 46 249m2
Vzhľadom ku horeuvedenému považujeme všetky priestory okolo budovy SND v tejto výmere za nevyhnutné k činnosti SND ako významnej kultúrnej inštitúcie, a preto Ministerstvo kultúry SR vznáša zásadnú pripomienku k zabratiu čo i len ich častí.