LP/2017/847 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ....2017 č. 02055-2017- OL, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SKIZP (Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov)
Pripomienka k: V Prílohe č. 2 tretej časti
Dátum vytvorenia: 12.12.2017
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
7. V Prílohe č. 2 tretej časti oddiele 1 „Nemocnice“ v bode 34. „Minimálne materiálno – technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia popálenín, chirurgických a urologických oddelení, ktoré vykonávajú transplantácie a biobaniek“ časť „Tkanivové biobanky“

V časti pojednávajúcej o tkanivových zariadeniach v bodoch:
 A. Banka kostných a spojivových tkanív
B. Kožná banka
C. Banka kardiovaskulárnych tkanív
D. Očná banka
E. Banka a laboratórium bunkových implantátov
F. Banka reprodukčných buniek a tkanív
navrhujeme znenie bodu b) označiť ako bod c) a do nového bodu b) vložiť text: laboratórny diagnostik so špecializáciou „Laboratórna diagnostika v klinickej imunológií, patológií, súdnom lekárstve a tkanivovom bankovaní“

Odôvodnenie: Laboratórny diagnostik zavádza, realizuje, kontroluje, validuje a garantuje proces poskytovania zdravotnej starostlivosti v klinickom laboratóriu analýzou biologického materiálu. Laboratórny diagnostik v tkanivovom zariadení navyše garantuje kvalitu procesov spracovania a hodnotenia tkanív pre transplantačné účely. Laborant realizuje analýzu biologického materiálu podľa štandardných pracovných postupov, ktoré vypracoval a schválil laboratórny diagnostik. Trnavská univerzita v Trnave deklaruje, že laborant s VŠ vzdelaním druhého stupňa v akreditovanom magisterskom študijnom programe „Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve“ ovláda problematiku laboratórnych vyšetrovacích metód v jednotlivých odboroch medicíny na takej úrovni, že vie na základe hlbších teoretických znalostí chápať stupňovitú diagnostiku, vetviace schémy a algoritmy, resp. vie komunikovať s vedúcimi úsekov a prevádzok pracovísk jednotlivých disciplín SVaLZ.

  Ďalej navrhujeme ku všetkým bodom týkajúcim sa tkanivových biobánk – minimálne personálne  
   vybavenie – všetky písm. b) určujúce pre biobanky v minimálnom vybavení ako povinné vybavenie  
   zdravotníckych laborantov alebo sestry tieto body vypustiť a do písm. a) kde sa uvádza lekár 
   s príslušnou špecializáciou dopísať slová „alebo laboratórny diagnostik s príslušnou 
   špecializáciou.“ 
   doplniť bod G. „Banka kmeňových a krvotvorných buniek“ písmeno c) o špecializáciu „Laboratórna  
   diagnostika v klinickej imunológií, patológií, súdnom lekárstve a tkanivovom bankovaní.

Odôvodnenie: Ako pri bode 5. Podľa informácií SKIZP pokiaľ ide o minimálne personálne vybavenie biobánk lekári alebo laboratórni diagnostici na zabezpečenie minimálnej činnosti postačujú.