LP/2017/847 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ....2017 č. 02055-2017- OL, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SKIZP (Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov)
Pripomienka k: písm. M
Dátum vytvorenia: 12.12.2017
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
5. písm. M Rádioterapia bod 1. písm. b) znie:
ODDIEL 4 
SPOLOČNÉ VYŠETROVACIE A LIEČEBNÉ ZLOŽKY 

1. Tento oddiel ustanovuje minimálne personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie týchto zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek: 

m) Upraviť názov rádioterapia za radiačná onkológia
Odôvodnenie: Názov rádioterapia sa už niekoľko rokov nepoužíva

Doplniť:
n) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická fyzika.
Odôvodnenie: V EU (včítane ČR) sú pracoviská klinickej fyziky zavedené už niekoľko rokov. Ich pracovníci majú na starosti QA (zabezpečenie kvality) na pracoviskách rádiológie, radiačnej onkológie a nukleárnej medicíny.

D. RÁDIOLÓGIA
1. Personálne zabezpečenie tvoria
a) 

b) Upraviť: na fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika z pracoviska klinickej fyziky,
Odôvodnenie: pracovník je z iného pracoviska (nie je pracovníkom rádiológie)

c) Upraviť: na rádiologický technik 2,                                         Odôvodnenie: rádiologický asistent sa nepoužíva, správny názov je rádiologický technik 

E. NUKLEÁRNA MEDICÍNA
1. Personálne zabezpečenie tvoria 
e)upraviť: na fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika z pracoviska klinickej fyziky.
Odôvodnenie: pracovník je z iného pracoviska (nie je pracovníkom nukleárnej medicíny)                       

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria 


c/ základné prístrojové vybavenie pracoviska nukleárnej medicíny, ktoré tvoria 
Upraviť:
1. rádiochemický digestor, podtlakový hermetický box alebo laminárny box; minimálne vybavenie ochrannými zariadeniami na prácu s rádioaktívnymi látkami zohľadňuje maximálnu aktivitu spracúvanú na pracovisku a spĺňa požiadavky ustanovené osobitným predpisom 17) ,
2. mikropipety na prácu s rádioaktívnymi látkami, 
3. ochranné pracovné prostriedky a pomôcky a tieniace pracovné prostriedky a pomôcky, 
4. základné vybavenie pre chemické laboratóriá, 

Odôvodnenie: ostatné pôvodné zložky sú vo vybavení oddelenia klinickej fyziky (základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality gama kamery, meradla aktivity rádiofarmák a meracích súprav, meradlo aktivity rádiofarmák - kalibrátor aktivity, dozimetrické prístroje na meranie rádioaktívnej kontaminácie a dávkového príkonu, automatické dozimetrické zariadenie na meranie sumárnej beta aktivity pre RIA, kalibračné rádioaktívne žiariče) 

Upraviť názov:
M. RADIAČNÁ ONKOLÓGIA 
Odôvodnenie: Názov rádioterapia sa už niekoľko rokov nepoužíva

1. Personálne zabezpečenie tvoria 
 
b) Upraviť na: fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika z pracoviska klinickej fyziky.
Odôvodnenie: pracovník je z iného pracoviska (nie je pracovníkom                                                  radiačnej onkológie)
 
Vypustiť odsek: Ak pracovisko....
     Odôvodnenie: Odsek sa nachádza v časti Klinická fyzika

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria 
a) základné funkčné priestory pracoviska rádioterapie, ktoré tvoria 
Upraviť:
1. ožarovňa pre externú rádioterapiu 
- ožarovňa s lineárnym urýchľovačom s rozmermi najmenej 40 m2,
- ožarovňa s kobaltovým ožarovačom s rozmermi najmenej 24 m2, 
2. riadiaca miestnosť (obsluhovňa) s rozmermi najmenej 6 m2, 
3. prezliekacia kabína s rozmermi najmenej 2 m2 alebo prípravovňa pre pacientov s rozmermi najmenej 6 m2, 
4. denná miestnosť pre zamestnancov s rozmermi najmenej 6 m2, 
5. pracovňa pre lekárov s rozmermi najmenej 10 m2, 
6. príručný sklad s rozmermi najmenej 4 m2, 
7. čakáreň pre pacientov, 
8. vyšetrovňa počítačovej tomografie - CT alebo voľný prístup a 
         on - line prepojenie na CT pre potreby externej rádioterapie, 
Odôvodnenie: Pôvodné body 4 a 7 sa nachádzajú v časti klinická fyzika

b) ďalšie priestorové vybavenie vzhľadom na rozsah vykonávanej terapie, ktoré tvoria ....
c) základné prístrojové vybavenie pracoviska rádioterapie, ktoré tvoria 
1. kobaltový ožarovač alebo lineárny urýchľovač, 
2. röntgenový simulátor, ak sa používa lineárny urýchľovač, 
    Odôvodnenie: Pôvodné body 2,4 - 10 sa nachádzajú v časti klinická                              .                fyzika(plánovací systém pre externú rádioterapiu, kontúrovací systém na zakreslenie ožarovaných štruktúr, základné dozimetrické vybavenie pre absolútnu dozimetriu, automatický vodný fantóm, ak sa používa lineárny urýchľovač, vybavenie pre relatívnu dozimetriu, základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality ožarovacích zariadení, dozimetrický prístroj na meranie rozptýleného ionizujúceho žiarenia, vyrezávač blokov)
 
d) upraviť: ďalšie prístrojové vybavenie pracoviska rádioterapie vzhľadom na rozsah vykonávanej rádioterapie, ktoré tvoria 
1. ožarovacie zariadenia pre brachyterapiu s afterloadingom, 
2. skiaskopický diagnostický rtg. prístroj (C-rameno) pre potreby brachyterapie, 
3. mnoholamelový kolimátor (MLC),
4. elektronické zobrazenie poľa (EPID),
5. verifikačný systém,
6. röntgenový terapeutický prístroj. 
    Odôvodnenie: Pôvodné body 2,3 a8 sa nachádzajú v časti klinická fyzika      .                (plánovací systém pre brachyterapiu, základné dozimetrické vybavenie pre in vivo dozimetriu, randofantom) 

Doplniť: (celú časť)
XY. KLINICKÁ FYZIKA

A. ÚSEK TERAPEUTICKÝ (pre potreby radiačnej onkológie)
1. Personálne zabezpečenie tvoria :
a.) fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika - 1na zmenu,
b.) fyzik na prevádzku QA a QC ožarovacích zariadení - 1 na 3 rádiologické zariadenia,
 (napríklad: lineárny urýchľovač, kobaltový ožarovač, röntgenový simulátor, terapeutický röntgenový prístroj, ožarovacie zariadenie pre brachyterapiu, plánovací systém, CT, diagnostický röntgenový prístroj),
c.) ďalší fyzik na plánovanie ožarovacích plánov pacientov - 1 na 300 nových pacientov liečených za rok,
d.) ak pracovisko zabezpečuje ožarovanie metódou – brachyterapia, zamestná ďalšieho fyzika so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika –  1 na zmenu.


2. Materiálno-technické vybavenie tvoria
a. základné funkčné priestorové vybavenie tvoria:

1) pre plánovanie rádioterapie s jednou plánovacou stanicou miestnosť s rozmermi najmenej 12 m2 a pre každú ďalšiu plánovaciu stanicu 4 m2,
2) pracovňa pre fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2,
3) denná miestnosť pre zamestnancov,
4) príručný sklad s rozmermi najmenej 6 m2,
5) miestnosť na výrobu individuálnych ožarovacích pomôcok 10 m2.

b. základné prístrojové vybavenie úseku tvoria:

1) pre externú rádioterapiu plánovací systém, 
2) základné dozimetrické vybavenie pre absolútnu dozimetriu, 
3) automatický vodný fantóm, 
4) vybavenie pre relatívnu dozimetriu, 
5) základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality (QA a QC) ožarovacích zariadení, 
6) dozimetrický prístroj na meranie rozptýleného ionizujúceho žiarenia.
7) pre brachyterapiu plánovací systém, 
8) základné dozimetrické vybavenie pre in vivo dozimetriu, 
9) randofantóm alebo iný tkanivo-ekvivalentný fantóm. 

B. ÚSEK OTVORENÝCH ŽIARIČOV (pre potreby NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY)
1. Personálne zabezpečenie tvoria :
a.) fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika - 1na zmenu,
b.) fyzik na prevádzku QA a QC vyšetrovacích zariadení – 1 na 3 zariadenia,
(napríklad: Gamma kamera, SPECT kamera, PET, SPECT/CT, PET/CT, v prípade kombinovaných zariadení sa každé počíta jednotlivo – PET/CT = 2 zariadenia),
c.) ak pracovisko zabezpečuje terapiu alebo diagnostiku otvorenými žiaričmi zamestná ďalšieho fyzika so špecializáciou 1 na 1000 vyšetrovaných pacientov za rok.


2. Materiálno-technické vybavenie tvoria
a. základné funkčné priestorové vybavenie tvoria:

1) pre plánovanie terapie miestnosť s rozmermi najmenej 10 m2,
2) pracovňa pre fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2,
3) denná miestnosť pre zamestnancov,
4) príručný sklad s rozmermi najmenej 6 m2.


b. základné prístrojové vybavenie úseku tvoria:

1)   meradlo aktivity rádiofarmák - kalibrátor aktivity, 
2) dozimetrické prístroje na meranie rádioaktívnej kontaminácie a dávkového príkonu,
3) automatické dozimetrické zariadenie na meranie sumárnej beta aktivity pre RIA, 
4) kalibračné rádioaktívne žiariče,
5) základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality gama kamery, meradla aktivity rádiofarmák a meracích súprav,
6) fantóm pre hodnotenie geometrických rozmerov a kvality obrazu s možnosťou použitia otvorených žiaričov,
7) kompletné vybavenie prístrojovej techniky na in vitro diagnostiku, 
8) automatizované merače (meniče) na meranie malých objemov (vzoriek). 


C. ÚSEK ZOBRAZOVACÍCH METÓD (pre potreby RÁDIOLÓGIE)
1. Personálne zabezpečenie tvoria :

a.) fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika - 1,
b.) fyzik na prevádzku QA a QC zobrazovacích zariadení – 1 na 10 zariadení, 
(napríklad: počítačová tomografia CT, MR, rtg. zariadenia pre skiaskopiu a skiagrafiu, sonografické zariadenia, vyvolávacie automaty alebo zariadenia na spracovanie snímok),
c.) fyzik pre stanovovanie radiačnej záťaže pacientov 1- na 20 000 vyšetrení za rok.

2. Materiálno-technické vybavenie tvoria:
a. základné funkčné priestorové vybavenie tvoria:

1) pre hodnotenie radiačnej záťaže pacientov miestnosť s rozmermi najmenej 8 m2,
2) pracovňa pre fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2,
3) denná miestnosť pre zamestnancov,
4) príručný sklad s rozmermi najmenej 6 m2.


b. základné prístrojové vybavenie úseku tvoria:

1) merací prístroj pre stanovenie veľkosti kermy a príkonu kermy rtg. zariadení,
2) meracie prístroje pre stanovenie HVL,
3) meracie zariadenie pre stanovenie DPL,
4) fantómy pre kontrolu kvality obrazu na rtg., CT, MRI a USG zariadeniach.
5) CTDI fantóm pre stanovenie radiačnej záťaže CT zariadení.

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ÚSTAVNÝCH ZARIADENÍ SPOLOČNÉ USTANOVENIA K MINIMÁLNYM POŽIADAVKÁM NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ÚSTAVNÝCH ZARIADENÍ

Upraviť:
Minimálne materiálno - technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia radiačnej onkológie Základné priestorové vybavenia oddelenia radiačnej onkológie je uvedené v spoločných ustanoveniach. Ďalšie priestorové vybavenie vzhľadom na rozsah vykonávanej terapie tvoria 
 
Upraviť:
a) ožarovňa pre megavoltovú rádioterapiu 
3. ožarovňa s lineárnym urýchľovačom s rozmermi najmenej 40 m2,
4. ožarovňa s kobaltovým ožarovačom s rozmermi najmenej 25 m2,
b) riadiaca miestnosť pre megavoltovú terapiu s rozmermi najmenej 10 m2, 
c) prezliekacia kabína s rozmermi najmenej 2 m2 alebo prípravovňa pre pacientov s rozmermi najmenej 6 m2, 
d) pracovňa radiačných onkológov s rozmermi najmenej 12 m2, 
e) príručný sklad s rozmermi najmenej 10 m2, 
f) čakáreň pre pacientov s rozmermi najmenej 30 m2, 
g) vyšetrovňa počítačovej tomografie s on-line prepojením pre plánovací systém (v rámci ústavného zariadenia),
h) miestnosť pre röntgenový simulátor s rozmermi najmenej 24 m2, 
i) riadiaca miestnosť (obsluhovňa) pre simulátor s rozmermi najmenej 10 m2,
j) ožarovňa pre brachyterapiu s rozmermi najmenej 12 m2, 
k) operačno - aplikačná miestnosť pre brachyterapiu so skiaskopickým diagnostickým Rtg prístrojom (v rámci ústavného zariadenia) s rozmermi najmenej 20 m2, 
l) ožarovňa s terapeutickým rtg prístrojom s rozmermi najmenej 20 m2, 
m) riadiaca miestnosť pre rtg terapiu s rozmermi najmenej 10 m2, 
n) modeláreň s rozmermi najmenej 10 m2. 
Odôvodnenie: Pôvodné body d ,e sa nachádzajú v časti klinická fyzika (dve miestnosti pre plánovanie rádioterapie s rozmermi jednej miestnosti najmenej 12 m2,pracovňa klinických fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2) 


Ďalšie personálne zabezpečenie prístrojového traktu tvoria 

Upraviť: a, klinický fyzik so špecializáciou v odbore klinická fyzika z pracoviska klinickej fyziky  2,
      Odôvodnenie: pracovník je z iného pracoviska (nie je pracovníkom                                                 .     radiačnej onkológie)


Ďalšie vybavenie tvoria na brachyterapii 

upraviť:
a) afterloadingový systém, 
b) rtg C rameno, stropný rtg diagnostický prístroj alebo dostupnosť CT prístroja.
Odôvodnenie: Ostatné položky sú v časti klinická fyzika (plánovací systém, kontúrovacia stanica, základné dozimetrické vybavenie pre absolútnu dozimetriu, automatický vodný fantóm, vybavenie pre relatívnu dozimetriu, vybavenie pre in - vivo dozimetriu a používané špeciálne techniky (TLD, polovodiče, 2D donzimetre, mikrokomory pre IMRT a stereotaxiu), vyrezávačka blokov a kompenzačných filtrov, plánovací systém pre externú rádioterapiu 3D).


37. Minimálne materiálno – technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia nukleárnej medicíny.

Upraviť:
Ďalšie vybavenie tvoria v diagnostickej časti
a) jednokanalová scintilačná súprava, 
b) dvojkanálová scintilačná súprava, 
c) merač aplikovanej dávky rádiofarmaka, 
d) viacúčelový ochranný tieniaci box na prípravu rádiofarmák, 
e) planárna scintilačná kamera s možnosťou celotelového zobrazenia, 
f) SPECT kamera (jednofotonová emisná počítačová tomografia), 
g) sieťový počítač pre napojenie všetkých zobrazovacích kamier s možnosťou fúzie multimodalitných obrazov,
Odôvodnenie: Ostatné položky sú v časti klinická fyzika (kompletné dozimetrické prístrojové vybavenie, kompletné vybavenie prístrojovej techniky na in vitro diagnostiku, automatizované merače (meniče) na meranie malých objemov (vzoriek). 


5. písm. M Rádioterapia bod 1. písm. b) znie:
ODDIEL 4 

SPOLOČNÉ VYŠETROVACIE A LIEČEBNÉ ZLOŽKY 

2. Tento oddiel ustanovuje minimálne personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie týchto zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek: 

m) Upraviť názov rádioterapia za radiačná onkológia
Odôvodnenie: Názov rádioterapia sa už niekoľko rokov nepoužíva

Doplniť:
n) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická fyzika.
Odôvodnenie: V EU (včítane ČR) sú pracoviská klinickej fyziky zavedené už niekoľko rokov. Ich pracovníci majú na starosti QA (zabezpečenie kvality) na pracoviskách rádiológie, radiačnej onkológie a nukleárnej medicíny.

D. RÁDIOLÓGIA
2. Personálne zabezpečenie tvoria
d) 

e) Upraviť: na fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika z pracoviska klinickej fyziky,
Odôvodnenie: pracovník je z iného pracoviska (nie je pracovníkom rádiológie)

f) Upraviť: na rádiologický technik 2,                                         Odôvodnenie: rádiologický asistent sa nepoužíva, správny názov je rádiologický technik 

E. NUKLEÁRNA MEDICÍNA
3. Personálne zabezpečenie tvoria 
e)upraviť: na fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika z pracoviska klinickej fyziky.
Odôvodnenie: pracovník je z iného pracoviska (nie je pracovníkom nukleárnej medicíny)                       

4. Materiálno - technické vybavenie tvoria 


c/ základné prístrojové vybavenie pracoviska nukleárnej medicíny, ktoré tvoria 
Upraviť:
5. rádiochemický digestor, podtlakový hermetický box alebo laminárny box; minimálne vybavenie ochrannými zariadeniami na prácu s rádioaktívnymi látkami zohľadňuje maximálnu aktivitu spracúvanú na pracovisku a spĺňa požiadavky ustanovené osobitným predpisom 17) ,
6. mikropipety na prácu s rádioaktívnymi látkami, 
7. ochranné pracovné prostriedky a pomôcky a tieniace pracovné prostriedky a pomôcky, 
8. základné vybavenie pre chemické laboratóriá, 

Odôvodnenie: ostatné pôvodné zložky sú vo vybavení oddelenia klinickej fyziky (základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality gama kamery, meradla aktivity rádiofarmák a meracích súprav, meradlo aktivity rádiofarmák - kalibrátor aktivity, dozimetrické prístroje na meranie rádioaktívnej kontaminácie a dávkového príkonu, automatické dozimetrické zariadenie na meranie sumárnej beta aktivity pre RIA, kalibračné rádioaktívne žiariče) 

Upraviť názov:
M. RADIAČNÁ ONKOLÓGIA 
Odôvodnenie: Názov rádioterapia sa už niekoľko rokov nepoužíva

3. Personálne zabezpečenie tvoria 
 
b) Upraviť na: fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika z pracoviska klinickej fyziky.
Odôvodnenie: pracovník je z iného pracoviska (nie je pracovníkom                                                  radiačnej onkológie)
 
Vypustiť odsek: Ak pracovisko....
     Odôvodnenie: Odsek sa nachádza v časti Klinická fyzika

4. Materiálno - technické vybavenie tvoria 
a) základné funkčné priestory pracoviska rádioterapie, ktoré tvoria 
Upraviť:
1. ožarovňa pre externú rádioterapiu 
- ožarovňa s lineárnym urýchľovačom s rozmermi najmenej 40 m2,
- ožarovňa s kobaltovým ožarovačom s rozmermi najmenej 24 m2, 
2. riadiaca miestnosť (obsluhovňa) s rozmermi najmenej 6 m2, 
3. prezliekacia kabína s rozmermi najmenej 2 m2 alebo prípravovňa pre pacientov s rozmermi najmenej 6 m2, 
4. denná miestnosť pre zamestnancov s rozmermi najmenej 6 m2, 
5. pracovňa pre lekárov s rozmermi najmenej 10 m2, 
6. príručný sklad s rozmermi najmenej 4 m2, 
7. čakáreň pre pacientov, 
8. vyšetrovňa počítačovej tomografie - CT alebo voľný prístup a 
         on - line prepojenie na CT pre potreby externej rádioterapie, 
Odôvodnenie: Pôvodné body 4 a 7 sa nachádzajú v časti klinická fyzika

b) ďalšie priestorové vybavenie vzhľadom na rozsah vykonávanej terapie, ktoré tvoria ....
c) základné prístrojové vybavenie pracoviska rádioterapie, ktoré tvoria 
1. kobaltový ožarovač alebo lineárny urýchľovač, 
2. röntgenový simulátor, ak sa používa lineárny urýchľovač, 
    Odôvodnenie: Pôvodné body 2,4 - 10 sa nachádzajú v časti klinická                              .                fyzika(plánovací systém pre externú rádioterapiu, kontúrovací systém na zakreslenie ožarovaných štruktúr, základné dozimetrické vybavenie pre absolútnu dozimetriu, automatický vodný fantóm, ak sa používa lineárny urýchľovač, vybavenie pre relatívnu dozimetriu, základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality ožarovacích zariadení, dozimetrický prístroj na meranie rozptýleného ionizujúceho žiarenia, vyrezávač blokov)
 
d) upraviť: ďalšie prístrojové vybavenie pracoviska rádioterapie vzhľadom na rozsah vykonávanej rádioterapie, ktoré tvoria 
1. ožarovacie zariadenia pre brachyterapiu s afterloadingom, 
2. skiaskopický diagnostický rtg. prístroj (C-rameno) pre potreby brachyterapie, 
3. mnoholamelový kolimátor (MLC),
4. elektronické zobrazenie poľa (EPID),
5. verifikačný systém,
6. röntgenový terapeutický prístroj. 
    Odôvodnenie: Pôvodné body 2,3 a8 sa nachádzajú v časti klinická fyzika      .                (plánovací systém pre brachyterapiu, základné dozimetrické vybavenie pre in vivo dozimetriu, randofantom) 

Doplniť: (celú časť)
XY. KLINICKÁ FYZIKA

A. ÚSEK TERAPEUTICKÝ (pre potreby radiačnej onkológie)
1. Personálne zabezpečenie tvoria :
a.) fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika - 1na zmenu,
b.) fyzik na prevádzku QA a QC ožarovacích zariadení - 1 na 3 rádiologické zariadenia,
 (napríklad: lineárny urýchľovač, kobaltový ožarovač, röntgenový simulátor, terapeutický röntgenový prístroj, ožarovacie zariadenie pre brachyterapiu, plánovací systém, CT, diagnostický röntgenový prístroj),
c.) ďalší fyzik na plánovanie ožarovacích plánov pacientov - 1 na 300 nových pacientov liečených za rok,
d.) ak pracovisko zabezpečuje ožarovanie metódou – brachyterapia, zamestná ďalšieho fyzika so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika –  1 na zmenu.


3. Materiálno-technické vybavenie tvoria
a. základné funkčné priestorové vybavenie tvoria:

1) pre plánovanie rádioterapie s jednou plánovacou stanicou miestnosť s rozmermi najmenej 12 m2 a pre každú ďalšiu plánovaciu stanicu 4 m2,
2) pracovňa pre fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2,
3) denná miestnosť pre zamestnancov,
4) príručný sklad s rozmermi najmenej 6 m2,
5) miestnosť na výrobu individuálnych ožarovacích pomôcok 10 m2.

b. základné prístrojové vybavenie úseku tvoria:

1) pre externú rádioterapiu plánovací systém, 
2) základné dozimetrické vybavenie pre absolútnu dozimetriu, 
3) automatický vodný fantóm, 
4) vybavenie pre relatívnu dozimetriu, 
5) základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality (QA a QC) ožarovacích zariadení, 
6) dozimetrický prístroj na meranie rozptýleného ionizujúceho žiarenia.
7) pre brachyterapiu plánovací systém, 
8) základné dozimetrické vybavenie pre in vivo dozimetriu, 
9) randofantóm alebo iný tkanivo-ekvivalentný fantóm. 

B. ÚSEK OTVORENÝCH ŽIARIČOV (pre potreby NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY)
3. Personálne zabezpečenie tvoria :
a.) fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika - 1na zmenu,
b.) fyzik na prevádzku QA a QC vyšetrovacích zariadení – 1 na 3 zariadenia,
(napríklad: Gamma kamera, SPECT kamera, PET, SPECT/CT, PET/CT, v prípade kombinovaných zariadení sa každé počíta jednotlivo – PET/CT = 2 zariadenia),
c.) ak pracovisko zabezpečuje terapiu alebo diagnostiku otvorenými žiaričmi zamestná ďalšieho fyzika so špecializáciou 1 na 1000 vyšetrovaných pacientov za rok.


4. Materiálno-technické vybavenie tvoria
a. základné funkčné priestorové vybavenie tvoria:

1) pre plánovanie terapie miestnosť s rozmermi najmenej 10 m2,
2) pracovňa pre fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2,
3) denná miestnosť pre zamestnancov,
4) príručný sklad s rozmermi najmenej 6 m2.


b. základné prístrojové vybavenie úseku tvoria:

1)   meradlo aktivity rádiofarmák - kalibrátor aktivity, 
2) dozimetrické prístroje na meranie rádioaktívnej kontaminácie a dávkového príkonu,
3) automatické dozimetrické zariadenie na meranie sumárnej beta aktivity pre RIA, 
4) kalibračné rádioaktívne žiariče,
5) základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality gama kamery, meradla aktivity rádiofarmák a meracích súprav,
6) fantóm pre hodnotenie geometrických rozmerov a kvality obrazu s možnosťou použitia otvorených žiaričov,
7) kompletné vybavenie prístrojovej techniky na in vitro diagnostiku, 
8) automatizované merače (meniče) na meranie malých objemov (vzoriek). 


C. ÚSEK ZOBRAZOVACÍCH METÓD (pre potreby RÁDIOLÓGIE)
2. Personálne zabezpečenie tvoria :

a.) fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika - 1,
b.) fyzik na prevádzku QA a QC zobrazovacích zariadení – 1 na 10 zariadení, 
(napríklad: počítačová tomografia CT, MR, rtg. zariadenia pre skiaskopiu a skiagrafiu, sonografické zariadenia, vyvolávacie automaty alebo zariadenia na spracovanie snímok),
c.) fyzik pre stanovovanie radiačnej záťaže pacientov 1- na 20 000 vyšetrení za rok.

5. Materiálno-technické vybavenie tvoria:
a. základné funkčné priestorové vybavenie tvoria:

1) pre hodnotenie radiačnej záťaže pacientov miestnosť s rozmermi najmenej 8 m2,
2) pracovňa pre fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2,
3) denná miestnosť pre zamestnancov,
4) príručný sklad s rozmermi najmenej 6 m2.


c. základné prístrojové vybavenie úseku tvoria:

6) merací prístroj pre stanovenie veľkosti kermy a príkonu kermy rtg. zariadení,
7) meracie prístroje pre stanovenie HVL,
8) meracie zariadenie pre stanovenie DPL,
9) fantómy pre kontrolu kvality obrazu na rtg., CT, MRI a USG zariadeniach.
10) CTDI fantóm pre stanovenie radiačnej záťaže CT zariadení.

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ÚSTAVNÝCH ZARIADENÍ SPOLOČNÉ USTANOVENIA K MINIMÁLNYM POŽIADAVKÁM NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ÚSTAVNÝCH ZARIADENÍ

Upraviť:
Minimálne materiálno - technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia radiačnej onkológie Základné priestorové vybavenia oddelenia radiačnej onkológie je uvedené v spoločných ustanoveniach. Ďalšie priestorové vybavenie vzhľadom na rozsah vykonávanej terapie tvoria 
 
Upraviť:
a) ožarovňa pre megavoltovú rádioterapiu 
6. ožarovňa s lineárnym urýchľovačom s rozmermi najmenej 40 m2,
7. ožarovňa s kobaltovým ožarovačom s rozmermi najmenej 25 m2,
b) riadiaca miestnosť pre megavoltovú terapiu s rozmermi najmenej 10 m2, 
c) prezliekacia kabína s rozmermi najmenej 2 m2 alebo prípravovňa pre pacientov s rozmermi najmenej 6 m2, 
d) pracovňa radiačných onkológov s rozmermi najmenej 12 m2, 
e) príručný sklad s rozmermi najmenej 10 m2, 
f) čakáreň pre pacientov s rozmermi najmenej 30 m2, 
g) vyšetrovňa počítačovej tomografie s on-line prepojením pre plánovací systém (v rámci ústavného zariadenia),
h) miestnosť pre röntgenový simulátor s rozmermi najmenej 24 m2, 
i) riadiaca miestnosť (obsluhovňa) pre simulátor s rozmermi najmenej 10 m2,
j) ožarovňa pre brachyterapiu s rozmermi najmenej 12 m2, 
k) operačno - aplikačná miestnosť pre brachyterapiu so skiaskopickým diagnostickým Rtg prístrojom (v rámci ústavného zariadenia) s rozmermi najmenej 20 m2, 
l) ožarovňa s terapeutickým rtg prístrojom s rozmermi najmenej 20 m2, 
m) riadiaca miestnosť pre rtg terapiu s rozmermi najmenej 10 m2, 
n) modeláreň s rozmermi najmenej 10 m2. 
Odôvodnenie: Pôvodné body d ,e sa nachádzajú v časti klinická fyzika (dve miestnosti pre plánovanie rádioterapie s rozmermi jednej miestnosti najmenej 12 m2,pracovňa klinických fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2) 


Ďalšie personálne zabezpečenie prístrojového traktu tvoria 

Upraviť: a, klinický fyzik so špecializáciou v odbore klinická fyzika z pracoviska klinickej fyziky  2,
      Odôvodnenie: pracovník je z iného pracoviska (nie je pracovníkom                                                 .     radiačnej onkológie)


Ďalšie vybavenie tvoria na brachyterapii 

upraviť:
c) afterloadingový systém, 
d) rtg C rameno, stropný rtg diagnostický prístroj alebo dostupnosť CT prístroja.
Odôvodnenie: Ostatné položky sú v časti klinická fyzika (plánovací systém, kontúrovacia stanica, základné dozimetrické vybavenie pre absolútnu dozimetriu, automatický vodný fantóm, vybavenie pre relatívnu dozimetriu, vybavenie pre in - vivo dozimetriu a používané špeciálne techniky (TLD, polovodiče, 2D donzimetre, mikrokomory pre IMRT a stereotaxiu), vyrezávačka blokov a kompenzačných filtrov, plánovací systém pre externú rádioterapiu 3D).


37. Minimálne materiálno – technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia nukleárnej medicíny.

Upraviť:
Ďalšie vybavenie tvoria v diagnostickej časti
h) jednokanalová scintilačná súprava, 
i) dvojkanálová scintilačná súprava, 
j) merač aplikovanej dávky rádiofarmaka, 
k) viacúčelový ochranný tieniaci box na prípravu rádiofarmák, 
l) planárna scintilačná kamera s možnosťou celotelového zobrazenia, 
m) SPECT kamera (jednofotonová emisná počítačová tomografia), 
n) sieťový počítač pre napojenie všetkých zobrazovacích kamier s možnosťou fúzie multimodalitných obrazov,
Odôvodnenie: Ostatné položky sú v časti klinická fyzika (kompletné dozimetrické prístrojové vybavenie, kompletné vybavenie prístrojovej techniky na in vitro diagnostiku, automatizované merače (meniče) na meranie malých objemov (vzoriek).