LP/2017/847 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ....2017 č. 02055-2017- OL, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SLS (Slovenská lekárska spoločnosť)
Pripomienka k: Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie ústavných zariadení spoločného ustanovenia k min. požiadavkám na pers. zabezpečenie ústavných zariadení
Dátum vytvorenia: 12.12.2017
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Upraviť:
Minimálne materiálno - technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia radiačnej onkológie Základné priestorové vybavenia oddelenia radiačnej onkológie je uvedené v spoločných ustanoveniach. Ďalšie priestorové vybavenie vzhľadom na rozsah vykonávanej terapie tvoria 
 
Upraviť:
a) ožarovňa pre megavoltovú rádioterapiu 
3. ožarovňa s lineárnym urýchľovačom s rozmermi najmenej 40 m2,
4. ožarovňa s kobaltovým ožarovačom s rozmermi najmenej 25 m2,
b) riadiaca miestnosť pre megavoltovú terapiu s rozmermi najmenej 10 m2, 
c) prezliekacia kabína s rozmermi najmenej 2 m2 alebo prípravovňa pre pacientov s rozmermi najmenej 6 m2, 
d) pracovňa radiačných onkológov s rozmermi najmenej 12 m2, 
e) príručný sklad s rozmermi najmenej 10 m2, 
f) čakáreň pre pacientov s rozmermi najmenej 30 m2, 
g) vyšetrovňa počítačovej tomografie s on-line prepojením pre plánovací systém (v rámci ústavného zariadenia),
h) miestnosť pre röntgenový simulátor s rozmermi najmenej 24 m2, 
i) riadiaca miestnosť (obsluhovňa) pre simulátor s rozmermi najmenej 10 m2,
j) ožarovňa pre brachyterapiu s rozmermi najmenej 12 m2, 
k) operačno - aplikačná miestnosť pre brachyterapiu so skiaskopickým diagnostickým Rtg prístrojom (v rámci ústavného zariadenia) s rozmermi najmenej 20 m2, 
l) ožarovňa s terapeutickým rtg prístrojom s rozmermi najmenej 20 m2, 
m) riadiaca miestnosť pre rtg terapiu s rozmermi najmenej 10 m2, 
n) modeláreň s rozmermi najmenej 10 m2. 
Odôvodnenie: Pôvodné body d ,e sa nachádzajú v časti klinická fyzika (dve miestnosti pre plánovanie rádioterapie s rozmermi jednej miestnosti najmenej 12 m2,pracovňa klinických fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2)