LP/2017/847 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ....2017 č. 02055-2017- OL, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SLS (Slovenská lekárska spoločnosť)
Pripomienka k: písm.d)
Dátum vytvorenia: 12.12.2017
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
d) upraviť: ďalšie prístrojové vybavenie pracoviska rádioterapie vzhľadom na rozsah vykonávanej rádioterapie, ktoré tvoria 
1. ožarovacie zariadenia pre brachyterapiu s afterloadingom, 
2. skiaskopický diagnostický rtg. prístroj (C-rameno) pre potreby brachyterapie, 
3. mnoholamelový kolimátor (MLC),
4. elektronické zobrazenie poľa (EPID),
5. verifikačný systém,
6. röntgenový terapeutický prístroj. 
    Odôvodnenie: Pôvodné body 2,3 a8 sa nachádzajú v časti klinická fyzika      .                (plánovací systém pre brachyterapiu, základné dozimetrické vybavenie pre in vivo dozimetriu, randofantom)