LP/2017/847 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ....2017 č. 02055-2017- OL, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SLS (Slovenská lekárska spoločnosť)
Pripomienka k: MTV
Dátum vytvorenia: 12.12.2017
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
b) ďalšie priestorové vybavenie vzhľadom na rozsah vykonávanej terapie, ktoré tvoria ....
c) základné prístrojové vybavenie pracoviska rádioterapie, ktoré tvoria 
1. kobaltový ožarovač alebo lineárny urýchľovač, 
2. röntgenový simulátor, ak sa používa lineárny urýchľovač, 
    Odôvodnenie: Pôvodné body 2,4 - 10 sa nachádzajú v časti klinická                              .                fyzika(plánovací systém pre externú rádioterapiu, kontúrovací systém na zakreslenie ožarovaných štruktúr, základné dozimetrické vybavenie pre absolútnu dozimetriu, automatický vodný fantóm, ak sa používa lineárny urýchľovač, vybavenie pre relatívnu dozimetriu, základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality ožarovacích zariadení, dozimetrický prístroj na meranie rozptýleného ionizujúceho žiarenia, vyrezávač blokov)