LP/2017/847 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ....2017 č. 02055-2017- OL, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SLS (Slovenská lekárska spoločnosť)
Pripomienka k: Radiačná onko
Dátum vytvorenia: 12.12.2017
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
2. Materiálno - technické vybavenie tvoria 
a) základné funkčné priestory pracoviska rádioterapie, ktoré tvoria 
Upraviť:
1. ožarovňa pre externú rádioterapiu 
- ožarovňa s lineárnym urýchľovačom s rozmermi najmenej 40 m2,
- ožarovňa s kobaltovým ožarovačom s rozmermi najmenej 24 m2, 
2. riadiaca miestnosť (obsluhovňa) s rozmermi najmenej 6 m2, 
3. prezliekacia kabína s rozmermi najmenej 2 m2 alebo prípravovňa pre pacientov s rozmermi najmenej 6 m2, 
4. denná miestnosť pre zamestnancov s rozmermi najmenej 6 m2, 
5. pracovňa pre lekárov s rozmermi najmenej 10 m2, 
6. príručný sklad s rozmermi najmenej 4 m2, 
7. čakáreň pre pacientov, 
8. vyšetrovňa počítačovej tomografie - CT alebo voľný prístup a on - line prepojenie na CT pre potreby externej rádioterapie, 
Odôvodnenie:Pôvodné body 4 a 7 sa nachádzajú v časti klinická fyzika