LP/2017/847 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ....2017 č. 02055-2017- OL, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SLS (Slovenská lekárska spoločnosť)
Pripomienka k: M. Radiačná onkológia
Dátum vytvorenia: 12.12.2017
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
M. RADIAČNÁ ONKOLÓGIA 
Odôvodnenie: Názov radioterapia sa už niekoľko rokov nepoužíva

1. Personálne zabezpečenie tvoria 
 
b) Upraviť na : fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika z pracoviska klinickej fyziky,
 Odôvodnenie: pracovník je z iného pracoviska (nie je pracovníkom                                                 .     radiačnej onkológie)